Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

 Print   ExportPDF
 
คณะผู้แทนจากตองกา ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – ตองกา ศึกษาดูงาน 
ระหว่างวันที่ ๑๕ -๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ได้ต้อนรับและบรรยายสรุปภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับสำนักงานและการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้แก่คณะผู้แทนจากตองกา ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – ตองกา (Agricultural Development Cooperation Project based on the Philosophy of Sufficiency Economy)  จำนวน ๑๑ ราย จัดโดย กรมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จากนั้น วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ฯ จังหวัดจันทบุรี โดยศึกษาดูงานภายในศูนย์ ฯ ทั้งสิ้น ๒ จุด ได้แก่ การเพาะและอนุบาลปลาการ์ตูน และหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบน และ วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานกิจกรรมทั้งสิ้น ๒ จุด ได้แก่ กลุ่มผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ณ บ้านหัวกระพี้ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้แทนศูนย์ศึกษา ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน กปร. ให้การต้อนรับ

  
    
     
แหล่งข่าว : กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
รายงานข่าว ณ วันที่ : 23 ธันวาคม 2559
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ