แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักงาน กปร.


คำชี้แจง แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักงาน กปร. ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) สำนักงาน กปร. ให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานต่อไป รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย1. สถานภาพ *
2. สังกัด   *

3. วัตถุประสงค์ของการใช้บริการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ) * 

4. ความถี่ในการใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) *


ตอนที่ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณากรอกแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นตามความพึงพอใจในแต่ระดับ ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก ระดับ 4 หมายถึง ดี ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง5. ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) *

รายการประเมิน
5.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
5.2 ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบข้อมูล
5.3 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
5.4 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
5.5 ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
5.6 ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล
5.7 ความหลากหลายของข้อมูล
5.8 การใช้งานประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
   


6. ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) *

รายการประเมิน  
6.1 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
6.2 สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
6.3 ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
6.4 ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
6.5 ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
6.6 ลักษณะข้อมูลแพร่ข้อมูลสู่ภายนอกหน่วยงาน
6.7 มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูล
   


ข้อเสนอแนะ และ ความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)