Click for detail!
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำนักงาน กปร. > รายงานผลการอนุมัติโครงการ

 อนุมัติคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐
 
วันที่เสนอ : ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
วันที่อนุมัติ : ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 อนุมัติคร้ังที่ ๕/๒๕๕๙
 
วันที่เสนอ : ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันที่อนุมัติ : ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
 อนุมัติคร้ังที่ ๔/๒๕๕๙
 
วันที่เสนอ : ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
วันที่อนุมัติ : ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 อนุมัติคร้ังที่ ๓/๒๕๕๙
 
วันที่เสนอ : ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันที่อนุมัติ : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 อนุมัติคร้ังที่ ๒/๒๕๕๙
 
วันที่เสนอ : ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
วันที่อนุมัติ : ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 อนุมัติคร้ังที่ ๑/๒๕๕๙
 
วันที่เสนอ : ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
วันที่อนุมัติ : ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 อนุมัติคร้ังที่ ๗/๒๕๕๘
 
วันที่เสนอ : ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
วันที่อนุมัติ : ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 อนุมัติครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
 
วันที่เสนอ กปร. ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
วันที่อนุมัติ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 อนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
 
วันที่เสนอ กปร. ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘
วันที่อนุมัติ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 อนุมัติคร้ังที่ ๔/๒๕๕๘
 
วันที่เสนอ : ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
วันที่อนุมัติ : ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
ทั้งหมด 31 รายการ
Page 1 of 4 1 2 3 4 > >>
 Go To 
 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ