Click for detail!
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างศิลป์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตลอดจนระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ----สามารถดูรายละเอียดได้ที่ หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ > การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อดีตเลขาธิการ กปร. และที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
    


นายสุเมธ  ตันติเวชกุล
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๑)

     
นายมนูญ  มุกข์ประดิษฐ์
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๒)

      
นายพิมลศักดิ์  สุวรรณทัต
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๓)

     
นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๖)

    
       นายจริย์  ตุลยานน์
          ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.

    
  นายรุ่งเรือง  อิศรางกูร ณ อยุธยา
   ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.

   
   นายกิจจา  ผลภาษี
     ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.

   
  นายปกรณ์  สัตยวณิช
   ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.

     
นางสาวศรีนิตย์  บุญทอง
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.


: ข้อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ