Click for detail!
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ ๕ >> ที่เมนู การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ >> การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อดีตเลขาธิการ กปร. และที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
    


นายสุเมธ  ตันติเวชกุล
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๑)

     
นายมนูญ  มุกข์ประดิษฐ์
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๒)

      
นายพิมลศักดิ์  สุวรรณทัต
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๓)

     
นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.
(เลขาธิการ กปร. คนที่ ๖)

    
       นายจริย์  ตุลยานน์
          ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.

    
  นายรุ่งเรือง  อิศรางกูร ณ อยุธยา
   ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.

   
   นายกิจจา  ผลภาษี
     ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.

   
  นายปกรณ์  สัตยวณิช
   ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.

     
นางสาวศรีนิตย์  บุญทอง
ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.


: ข้อมูล ณ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

counters for myspace

ศูนย์ข้อมูล : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการพระราชดำริ,เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดำริ,หลักการทรงงาน,หญ้าแฝก,การบริหารจัดการน้ำ ฯลฯ