หน้าหลัก
     รายการวิทยุ จส.100 ชุด "ประโยชน์สุขปวงประชา" ปี 2559

รายการ "ตามเส้นทาง...ประโยชน์สุขปวงประชา"

ตอนที่ 20 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง - ราชินี
ตอนที่ 19 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พัทลุง
ตอนที่ 18 โครงการผลิตภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน ชุดแสงส่องไทย
ตอนที่ 17 โครงการพัฒนาภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ตอนที่ 16 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การติดตามและขยายผล

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ความยาว 2 นาที

ตอนที่ 6 โครงการฝึกอบรมนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 5
ตอนที่ 5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ตอนที่ 4 ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างบูรณาการ
ตอนที่ 3 ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 6
ตอนที่ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

สปอตประชาสัมพันธ์ ความยาว 30 วินาที
รายชื่อตอน
ตอนที่ 7 โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาฯ รุ่นที่ 3
ตอนที่ 6 ผลิตภาพยนต์สั้น 84 พรรษา
ตอนที่ 5 ฉลองราชย์ 70ปี
ตอนที่ 4 70 ปีแห่งการครองราชย์
ตอนที่ 3 ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชา

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ชุด "แม่ของแผ่นดิน" ความยาว 3 - 5 นาที
รายชื่อตอน
ตอนที่ 6 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ
ตอนที่ 5 บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ
ตอนที่ 4 ป่าสักนวมินทรราชินี
ตอนที่ 3 ธนาคารอาหารชุมชนแห่งบ้านนาป่าแปก
ตอนที่ 2 หมู่บ้านยามชายแดน

รายละเอียดเพิ่มเติม