โครงการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติห้วยน้ำหยาด
จังหวัดสกลนคร

พระราชดำริ ที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
แนวพระราชดำริ :

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์รวมนม สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สกลนคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้หัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร และผู้แทนโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พิจารณาหาวิธีจัดการน้ำที่ได้จากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด เพื่อให้ราษฎรสามารถเลี้ยงโคนมได้ และเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2543 พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดการรักษาสภาพป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินจากภูเขาลงอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะทำให้อ่างเก็บน้ำตื้นเขิน และระบบกระจายน้ำบริเวณท้ายอ่างได้รับความเสียหาย รวมทั้งทรงเห็นประโยชน์การขุดบ่อน้ำขนาดเล็กของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่จะให้แก่ราษฎรที่อยู่นอกเขตระบบส่งน้ำให้สามารถประกอบการเกษตรได้มากขึ้น ตลอดจนฟื้นฟูลำห้วยธรรมชาติเดิม เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในหน้าแล้ง

 
 
ที่ตั้งของโครงการ :

บ้านโคกตาดทอง บ้านป่าโจด ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

   
วัตถุประสงค์โครงการ :

ื่1.เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการและอนุรักษ์น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2.เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้สำหรับการเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรให้มีผลผลิตสูงขึ้น
3.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และรายได้ให้สูงขึ้น

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

สำนักงานป่าไม้จังหวัดสกลนคร

                                                      
 

ลักษณะโครงการ :

การเลี้ยงโคนม และการจัดการรักษาสภาพป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินจากภูเขาลงอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะทำให้อ่างเก็บน้ำตื้นเขิน และระบบกระจายน้ำบริเวณท้ายอ่างได้รับความเสียหาย รวมทั้งการขุดบ่อน้ำขนาดเล็กของกรมส่งเสริมสหกรณ์


ผู้ได้รับประโยชน์ :
ราษฎร บ้านโคกตาดทอง บ้านป่าโจด ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร   

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

เริ่มดำเนินการ ปี พ.ศ. 2543
แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2545
แผนงาน/กิจกรรม                                              หน่วยวัด        ปริมาณงาน
1. งานป้องกันรักษาป่า                                        งาน                1
2. งานดูแลแปลงปลูกต้นไม้ข้างล่องน้ำ                 งาน                1
3. งานประชาสัมพันธ์และจัดทำแนวกันไฟเปียก     งาน                1
4. งานธนาคารอาหารชุมชน (Food bank)            งาน                1
5. เพาะชำกล้าหญ้าแฝก                                      กล้า                50,000
6. ทำแนวกันไฟ                                                   กม.                 5
7. ฝายต้นน้ำ                                                       แห่ง                20
 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2543 - 2544
1.ป้องกันการบุกรุกทำลายป่า 1.85 ตารางกิโลเมตร
2.ทำแนวกันไฟเปียก 5 กิโลเมตร
3.ปลูกต้นไม้ข้างร่องน้ำข้างละ 3 เมตร 17.8 ไร่
4.ควบคุมไฟป่า 1 งาน
5.สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบ A 1 แห่ง
6.สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบ B 2 แห่ง
7.สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบ C 111 แห่ง
8.ทำแนวกันไฟ 5 กิโลเมตร
9.งานดูแลแปลงปลูกต้นไม้ข้างร่องน้ำ 1 งาน
10.งานประชาสัมพันธ์และจัดทำแนวกันไฟเปียก 1 งาน

 

ความสำเร็จของโครงการ :

เพื่อให้แก่ราษฎรที่อยู่นอกเขตระบบส่งน้ำให้สามารถประกอบการเกษตรได้มากขึ้น ตลอดจนฟื้นฟูลำห้วยธรรมชาติเดิม เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในหน้าแล้ง

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.