โครงการพัฒนาโรงพยาบาลกะเปอร์
จังหวัดระนอง

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ
   
พระราชดำริ :
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
แนวพระราชดำริ :

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่โรงพยาบาลกะเปอร์ พบว่า โรงพยาบาลดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม โดยสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ประสานงานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เพื่อดำเนินการจัดส่งงบประมาณ สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าติดตามความก้าวหน้า และตรวจสอบการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลกะเปอร์ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยได้จัดจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนพรรดิ์เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานก่อสร้าง และพัฒนาโรงพยาบาลกะเปอร์แล้วเสร็จและได้ส่งมอบโรงพยาบาลกะเปอร์ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติงบประมาณ สำหรับการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซม และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลกะเปอร์ เพื่อให้สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขให้แก่ราษฎรได้อย่างมีมาตรฐา

 
 
ที่ตั้งของโครงการ :

โรงพยาบาลกะเปอร์  195 หมู่ 1 เพชรเกษม ตำบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

วัตถุประสงค์ ปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลกะเปอร์
   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง กระทรวงสาธารณสุข -มูลนิธิชัยพัฒนา

 

ลักษณะโครงการ :

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติงบประมาณ สำหรับการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซม และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลกะเปอร์ เพื่อให้สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขให้แก่ราษฎรได้อย่างมีมาตรฐาน


ผู้ได้รับประโยชน์ :
ราษฎรในตำบลกะเปอร์ และบุคคลทั่วไป

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ได้จัดทำแผนงานและงบประมาณการพัฒนาโรงพยาบาลกะเปอร์ ประกอบด้วย
            1. การก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ได้แก่ การก่อสร้างรั้ว การต่อเติมห้องฉุกเฉิน การปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ การก่อสร้างทางเดินเชื่อม
            2. การจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์อื่นประกอบภายในอาคารผลการดำเนินงาน การดำเนินงานในระยะต่อไป รวบรวมรายละเอียดแผนงาน และงบประมาณโครงการฯ และนำความกราบบังคมทูล เพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยต่อไป

ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
โดยสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ประสานงานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เพื่อดำเนินการจัดส่งงบประมาณ สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าติดตามความก้าวหน้า และตรวจสอบการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลกะเปอร์ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยได้จัดจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนพรรดิ์เอ็นเทอร์ไพร์ส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงซ่อมแซมโรงพยาบาลดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานก่อสร้าง และพัฒนาโรงพยาบาลกะเปอร์แล้วเสร็จและได้ส่งมอบโรงพยาบาลกะเปอร์ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ความสำเร็จของโครงการ :

ดำเนินงานก่อสร้าง และพัฒนาโรงพยาบาลกะเปอร์จนแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบโรงพยาบาลกะเปอร์ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 
   


ที่มาของข้อมูล..เอกสารจากสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
เบอร์ติดต่อ โทร. โรงพยาบาลกะเปอร์ 0-7789-7016
ที่อยู่ 195 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.