โครงการชลประทานขนาดเล็กอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำไม้ดู่พร้อมระบบส่งน้ำ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดมุกดาหาร

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :

สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำไม้ดู่เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่เกิดจากฎีกาของประชาชน โดยมีจุดเริ่มต้นจากราษฎรใน ต.คำชะอี ต้องประสบปัญหาความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำในการเกษตรและอุปโภคบริโภคใน 7 หมู่บ้าน จำนวน 332 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ในช่วงฤดูแล้งแหล่งน้ำจะแห้งขอด ไม่เพียงพอสำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอีต้องนำรถบรรทุกมาแจกจ่ายให้ราษฎรเป็นประจำทุกปี
กระทั่งเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 นายยุทธศักดิ์ อุปัญญ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี ได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขุดลอกและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำไม้ดู่เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ จากนั้นในวันที่ 29 กันยายน 2551 สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำไม้ดู่ พร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
 
ที่ตั้งของโครงการ : หมู่ที่ 8 บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 10 บ้านหนองฮี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่ทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับการบริโภคของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

สำนักงาน กปร. และ  กรมชลประทาน(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

                                                      
 

ลักษณะโครงการ :
มีลักษณะเป็นการก่อสร้างทำนบดินกว้าง 6 เมตร สูง 17.30 เมตรและยาว 240 เมตร มีความจุ 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ อาคารระบายน้ำล้นและท่อส่งน้ำ มีความยาวทั้งสิ้น 5.7 กิโลเมตร ซึ่งสามารถส่งน้ำใช้ในพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,500 ไร่

ผู้ได้รับประโยชน์ :
ราษฎร 7 หมู่บ้านในตำบลคำชะอีและพื้นที่ใกล้เคียง

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

โดยสำนักงานโครงการก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 7 ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถกักเก็บน้ำได้ทันที โดยอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำไม้ดู่แห่งนี้ มีลักษณะเป็นการก่อสร้างทำนบดินกว้าง 6 เมตร สูง 17.30 เมตรและยาว 240 เมตร มีความจุ 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารประกอบ อาคารระบายน้ำล้นและท่อส่งน้ำ มีความยาวทั้งสิ้น 5.7 กิโลเมตร ซึ่งสามารถส่งน้ำใช้ในพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,500 ไร่
เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับการร้องขอจากชาวบ้านโดยตรง ทำให้การก่อสร้างมักจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ที่สำคัญชาวบ้านจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพราะผู้ที่ได้ประโยชน์โดยตรงคือชาวบ้าน

 

ความสำเร็จของโครงการ :

นอกจากทำให้ราษฎร 7 หมู่บ้านและใกล้เคียง ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ยังเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อมีอาหารโปรตีนไว้บริโภค และยังเป็นแหล่งประมงเพื่อเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

 
   


ที่มาของข้อมูล : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับวันที่ 10 ม.ค.2554 , ข่าวด่วน คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 4 เม.ย. 2554

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.