โครงการระบบประปาภูเขาน้ำตกธารปลิวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสตูล

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :

นางราตรี ลัคนาวงศ์ กำนันตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ได้มีหนังสือลงวันที่ 22 ธันวาคม 2546 ถึงสำนักราชเลขาธิการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทางราชการช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎรในเขตอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ในเรื่องการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ราษฎรประมาณ 2,326 ครัวเรือน

สำนักชลประทานที่ 16 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสภาพพื้นที่ และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ แล้วเห็นว่ามีลู่ทางที่จะให้ความช่วยเหลือได้ โดยการก่อสร้างฝายทดน้ำธารปลิว พร้อมระบบส่งน้ำท่อ PVC ต่อมาสำนักราชเลขาธิการพระบรมมหาราชวังแจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายทดน้ำธารปลิวพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549
 
 
ที่ตั้งของโครงการ :

1. ก่อสร้างฝายที่หมู่ 10 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
2. ระบบส่งน้ำหมู่ที่ 7, 8, 10 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลและหมู่ที่ 4, 5 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

   
วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่ หมู่ 7, 8, 10 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และหมู่ที่ 4, 5 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

โครงการชลประทานสตูล สำนักชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน 

 

 

ลักษณะโครงการ :

สภาพภูมิประเทศบริเวณที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือหมู่ที่ 7, 8, 10 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และหมู่ที่ 4, 5 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล บริเวณที่ตั้งหัวงานมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันมีน้ำตกธารปลิว ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปีไหลลงมาจากภูเขาลงมาผ่านอำเภอทุ่งหว้าซึ่งมีหน่วยงานราชการ วัด โรงเรียน, มัสยิดและตลาดซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีราษฎรเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค – บริโภค โดยเฉพาะในหน้าแล้งอีกทั้งน้ำตกธารปลิวกำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอทุ่งหว้าอาจทำให้เกิดปัญหาราษฎรขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค รุนแรงขึ้น สภาพภูมิประเทศบริเวณแนวท่อส่งน้ำอยู่เลียบถนนทางหลวงชนบท, ทางหลวงแผ่นดิน บริเวณส่วนต้นของระบบท่อส่งน้ำจะผ่านสวนยางและสวนปาล์ม สภาพลำน้ำในบริเวณที่ก่อสร้างโครงการมีต้นน้ำเป็นน้ำตกธารปลิวซึ่งอยู่บนภูเขาหินปูน และมีน้ำไหลตลอดปี ความกว้างของลำน้ำบริเวณหัวงานประมาณ 30 เมตร ตลิ่งสูงประมาณ 5 เมตร ท้องน้ำเป็นหินพื้นที่โดยส่วนใหญ่ของโครงการเป็นป่าสมบูรณ์ อยู่ในเขตสงวนพันธุ์ป่าเขาบรรทัดและอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 3


ผู้ได้รับประโยชน์ :

ราษฎร 186 ครัวเรือน 827 คน มีน้ำอุปโภค – บริโภค โดยมีสถานที่ราชการ, วัด, มัสยิด จำนวน 9 แห่งพื้นที่การเกษตร 100 ไร่


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

ปี (ปีงบประมาณ 2550)
1. กิจกรรมฝายทดน้ำขนาดสันฝาย สูง 2.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร และอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง
2. กิจกรรมท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ความยาว 14,865 เมตร

 


ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กลุ่มผู้ใช้น้ำ -
เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 0-7439-0195, 0-7439-0206 โทรสาร 0-7439-0206
ที่อยู่ : สำนักชลประทานที่ 16 หมู่ที่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.