โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและน้ำเค็ม
จังหวัดกระบี่


พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2544 นายประเสริฐ ขุนเณร ประธานกรรมการบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการดำเนินการโครงการก่อสร้างประตูป้องกันน้ำท่วมและน้ำเค็มในเขตพื้นที่ตำบลบางไผ่ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้พื้นที่อยู่อาศัยรวมทั้งพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหายมาโดยตลอด

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในโครงการป้องกันน้ำท่วมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนของจังหวัดนนทบุรี กรมชลประทานได้พิจารณาจัดทำแผนงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมแล้ว โดยจะดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาดต่าง ๆ จำนวน 15 แห่ง พร้อมเขื่อนกั้นน้ำและคันกั้นน้ำ 2 แห่ง ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการในส่วนของการก่อสร้างประตูระบายน้ำเขตตำบลบางไผ่ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2545
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการซึ่งราษฎรตำบลบางไผ่ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างประตูป้องกันน้ำท่วมและน้ำเค็มในพื้นที่ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 005/05202 ลงวันที่ 10 เมษายน 2545

 
 
ที่ตั้งของโครงการ :

ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

   
วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัยของ

ราษฎร ในเขตพื้นที่ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
1. โครงการก่อสร้าง 1/11 และโครงการชลประทานนนทบุรี กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
 

ลักษณะโครงการ :

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและน้ำเค็ม จังหวัดนนทบุรี เป็นโครงการประเภทพัฒนาแหล่งน้ำ โดยดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและน้ำเค็ม ในเขตพื้นที่ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีลักษณะโครงการ ดังนี้
- ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด 4.00 เมตร บริเวณปากคลองบางไผ่ใหญ่
- ก่อสร้างประตูน้ำ ขนาด 4.00 เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 0.50 เมตร/วินาที บริเวณปากคลองบางไผ่น้อย จำนวน 2 เครื่อง


ผู้ได้รับประโยชน์ :

ราษฎรในพื้นที่ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และบริเวณพื้นที่รอบ ๆ โครงการ


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

จากการที่ราษฎรฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณา โครงการก่อสร้างประตูป้องกันน้ำท่วมและน้ำเค็ม ในเขตพื้นที่ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ว่าเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมสามารถดำเนินการได้และอยู่ในโครงการป้องกันน้ำท่วมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ บัดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการในส่วนของการก่อสร้างประตูระบายน้ำเขตตำบลบางไผ่ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้ว
1. สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำเค็มที่หนุนเข้าสู่พื้นที่โครงการช่วยลดความเดือดร้อนของราษฎร ได้ประมาณ 5,490 ราย
2. มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินค่อนข้างสูง ทำให้ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้น
3. ทำให้ระบบนิเวศน์ บริเวณปากคลองบางไผ่ใหญ่ และคลองบางไผ่น้อยดีขึ้น
4. สร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่ราษฎรในพื้นที่ ทั้งทางด้านการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตประจำวัน และสภาพจิตใจ

 

 

ความสำเร็จของโครงการ :

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า จากความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้พื้นที่อยู่อาศัยรวมทั้งพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหาย จากปัญหาน้ำท่วมและน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ทำให้การทำการเกษตรเสียหาย ดังนั้นจึงได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณช่วยเหลือราษฎรตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี ให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป
โดยกรมชลประทานได้พิจารณาจัดทำแผนงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม โดยจะดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาดต่างๆ จำนวน 15 แห่ง พร้อมเขื่อนกั้นน้ำและคันกั้นน้ำ 2 แห่ง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมรับโครงการในส่วนของการก่อสร้างประตูระบายน้ำเขตตำบลบางไผ่ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2545 ซึ่งเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำเค็มที่หนุนเข้าสู่พื้นที่โครงการ และพื้นที่ปิดล้อม สามารถลดความเดือดร้อนของราษฎรได้ 1,287 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร 2,287 ไร่ ราษฎรสามารถประกอบอาชีพการเกษตรอย่างต่อเนื่องทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1. สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำเค็มที่หนุนเข้าสู่พื้นที่โครงการ/พื้นที่ปิดล้อม ซึ่งจะช่วยลดความเดือดร้อนของราษฎรได้ 1,287 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร 2,287 ไร่
2. ราษฎรสามารถประกอบอาชีพการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แม้ปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าวจะแปรสภาพเป็นหมู่บ้านจัดสรร โรงงาน โดยคงเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 40 % ก็ตาม ยังถือว่าราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบางไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่นั่นเอง

 
   


ที่มาของข้อมูล : 1.สำนักราชเลขาธิการ
2.หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 20 ตุลาคม 2552
3.โครงการชลประทานนนทบุรี 197 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………
เบอร์ติดต่อ ……………………………………………………………………………………….…
ที่อยู่ โครงการชลประทานนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2583-3337 โทรสาร 0-2583-2257

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.