โครงการดูแลรักษาป่าไม้บริเวณป่าละอูบนและเขาพะเนินทุ่ง
อันเนื่องมาจากพระราชดำร

จังหวัดเพชรบุร

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารหลายครั้ง จึงได้มีการสนองพระราชดำริโดยจัดทำโครงการดูแลรักษาป่าไม้บริเวณป่าละอูบน และเขาพะเนินทุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2535เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการด้านต่างๆ และเป็นศูนย์รวมของส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริกับนายถนอมเปรมรัศมีอธิบดีกรมป่าไม้ “เรื่องป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเพชรบุรี ขอให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอย่าให้มีการลักลอบตัดไม้ ถางป่าทำไร่ ในป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเพชรบุรี เพราะจะทำให้เกิดความแห้งแล้ง ดูแลการทำไม้อย่าให้เป็นการทำลายป่าไม้เกิดขึ้น” โดยให้ดูแลป่าไม้บริเวณป่าละอูบน และป่าไม้บริเวณเขาพะเนินทุ่ง ครอบคลุมพื้นที่จรดแนวเขตแดนประเทศพม่า
 
 
ที่ตั้งของโครงการ : ์พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตำบลยางกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง ตำบลแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง และ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำกลัดเหนือ ยางน้ำกลัดใต้ ตำบลสองพี่น้อง ตำบลแก่งกระจาน และตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และบริเวณต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และพื้นที่ตลอดแนวชายแดน (เทือกเขาตะนาวศรี) ตั้งแต่จังหวัดราชบุรีตอนล่างจรด อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
   
วัตถุประสงค์

ป้องกันการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรี และ แม่น้ำปราณบุรี และจัดการพัฒนาในรูปหมู่บ้าน ป่าไม้ และควบคุมการบุกรุกป่าไม้ ี

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

1. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
2. สำนักงานป่าไม้จังหวัดเพชรบุรี ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
3. อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
4. หน่วยเฉพะกิจกรมทหารราบที่ 29 กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ ตชด. (ค่ายพระรามหก)
5. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

 

ลักษณะโครงการ :

1. ดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณบุรี ท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง ตำบลแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และตำบลหนองพลับ ตำบลพุสวรรค์ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. จัดพัฒนาที่ดินในรูปหมู่บ้านป่าไม้ และควบคุมการบุกรุกป่าไม้ท้องที่ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน และท้องที่ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง - จัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่า เพื่อป้องกันรักษาป่าต้นน้ำลำธาร
3. การเพิ่มมาตรฐานและประสิทธิภาพในการดูแลป่าระยะยาว
4. การแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินบริเวณต้นน้ำลำธาร
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพของราษฎร


ผู้ได้รับประโยชน์ :

ราษฎรในพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณบุรี ราษฎรตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง ตำบลแก่งกระจาน ตำบลสองพี่น้อง ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และตำบลหนองพลับ ตำบลพุสวรรค์ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ : - จัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่า เพื่อดูแลรักษาป่า เนื้อที่ 2.2 ล้านไร่ จำนวน 7 หน่วย
- ทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และแสดงแนวเขตพื้นที่โครงการฯ
- ทำการอพยพชาวไทยภูเขาที่อยู่ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการบุกรุกทำลายป่าและความ มั่นคงภายในประเทศมาอยู่รวมกัน โดยจัดแปลงที่อยู่อาศัย และที่ทำกินให้ครอบครัวละ 7.8 ไร่ นอกจากนี้ได้จัดเตรียมแปลงที่อยู่อาศัยไร่ จำนวน 264 แปลง ๆ ละ 1 ไร่ เพื่อจัดระเบียบชุมชนชาวไทยพื้นราบ
- จัดตั้งศูนย์ศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่พักแรม เพื่อสร้างจิตสำนึกของเยาวชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
- จัดสร้างอาคารเรียนพร้อมดำเนินการจัดการเรียน การสอนให้กับเด็กนักเรียน และจัดการเรียนการสอนผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จในระดับ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น
- ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยส่งเสริมการปลูกไม้ผล พืชผักสวนครัว และการส่งเสริมด้านหัตถกรรม นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค ตลอดจนการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
- ติดตั้งระบบกังหันน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรที่ทำการอพยพจำนวน 2 แห่ง แนวทางดำเนินการในระยะต่อไป ได้แก่
- จัดหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินรองรับการอพยพ
- ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี
- พัฒนาระบบน้ำและการใช้น้ำในการทำการเกษตรกรรม ตลอดจนสร้างสระเก็บน้ำในพื้นที่ทำกินของราษฎร
- พัฒนาอาชีพการเกษตรและการหัตถกรรมที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ และวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา
 

ความสำเร็จของโครงการ :

นับเป็นระยะเวลากว่า 50 ปีมาแล้วที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎรทั่วประเทศกว่า 4,100 โครงการ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและชาวจังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริและแนวทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพสกนิกร
ทั้งนี้ โครงการดูแลรักษาป่าไม้บริเวณป่าละอูบนและเขาพะเนินทุ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีพื้นที่ประมาณ 15,000 ไร่ เป็นโครงการดูแลพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี เพื่อป้องกันการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเมื่อประมาณปี 2517 – 2518 ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขา (กะเหรี่ยง – กะหร่าง) เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ บริเวณป่ายางกลัดเหนือ – ยางน้ำกลัดใต้ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของโครงการ หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ บริเวณป่าห้วยโสก ท้องที่ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ภายหลังโครงการดำเนินการแล้วเสร็จยังผลมาซึ่งประโยชน์มากมาย ดังนี้
1. เพื่อระงับ ยับยั้ง การบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณบุรี (ป่าละอูบน -เขาพะเนินทุ่ง)
2. เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ให้ยั่งยืนต่อไป
3. เพื่อมิให้เกิดสภาวะความแห้งแล้งขึ้นและการขาดแคลนน้ำ เพื่อเกษตรกรรม เพื่อการอุปโภคบริโภคในท้องที่
4. เพื่อให้ป่าเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำสายสำคัญสายต่าง ๆ
5. เพื่อให้ราษฎรผู้ยากไร้มีที่ดินเป็นหลักแหล่งและเป็นของตนเองไม่ให้ไปบุกรุกป่า
6. เพื่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย -พม่า
7. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ 

 
   


ที่มาของข้อมูล :
1.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน 2.จังหวัดเพชรบุรีกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ
ที่อยู่
1.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โทร/โทรสาร 0-3245-9291 
2.กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3241-
1771 

 

 

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.