โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

จังหวัดอ่างทอง

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 
แนวพระราชดำริ :
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ในการเยี่ยมประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ที่ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ได้ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากและความเดือดร้อนของครอบครัวเกษตรกรที่ประสบภัยจากน้ำท่วม จึงทรงประทานแนวคิดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักรับแม่ครัวอาสาปฏิบัติงานหน้าที่แม่ครัวว่า “กลุ่มแม่บ้านงานครัวประจำโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ”  ประกอบอาหารเลี้ยงสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 6 จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้รับซื้อผลผลิตการเกษตรเพื่อใช้ในการประกอบอาหารที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นหรือบริเวณใกล้เคียง และให้กลุ่มแม่บ้านเป็นผู้ประกอบอาหารที่มีคุณค่า โดยมีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการและคำแนะนำที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีศาลากลางจังหวัดและเกษตรจังหวัด เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือร่วมกัน และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามของหน่วยการประกอบอาหารดังกล่าวว่า “ครัวสายใยรักแห่งครอบครัวในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

ทั้งนี้มีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูผู้ประสบภัย ให้ครอบครัวในสังคมไทยมีความรักความอบอุ่น ซึ่งเริ่มต้นจากสายใยรักจากน้ำนมแม่ เน้นการพัฒนาครอบครัวให้มีความสุข เน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง โดยจัดตั้งกลุ่มพ่อ-แม่-ลูก เป็นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มและลดรายจ่าย พร้อมทั้งขยายโอกาสสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงต่อไป
 
 
ที่ตั้งของโครงการ : หมู่ที่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
   
วัตถุประสงค์
1. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหาร ในยามที่สังคมประสบวิกฤติหรือในยามที่ประชาชนประสบปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดูแลภาวะโภชนาการที่ถูกต้องแก่สังคมหรือชุมชนที่เดือดร้อน ทั้งนี้ให้เน้นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นหรือบริเวณใกล้เคียง
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดซื้อวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติในพื้นที่หรือในบริเวณชุมชนที่ใกล้เคียงเพื่อก่อให้เกิดรายได้ชดเชยในระหว่างที่อยู่ในภาวะวิกฤติ
4. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กร บริษัทต่างๆ และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาวิกฤติร่วมกัน
   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

1.สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.จังหวัดอ่างทอง

 

ลักษณะโครงการ :

ในปี 2554 สำนักงานเกษตรจังหวัดได้รับงบประมาณจาก
1. จังหวัดอ่างทอง (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) เพื่อดำเนินการใน 4 กิจกรรม คือ
1.1 ฝึกอบรมสมาชิกและสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 350 ราย ในพื้นที่ 7 อำเภอ
1.2 ปรับปรุงศาลาเรียนรู้ คือ การจัดทำป้ายโครงการสายใยรักฯ, การจัดทำชุดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกและป้ายกระดานไวบอร์ด เพื่อใช้ในการเรียนรู้ของสมาชิก ใน 7 อำเภอ
1.3 เพื่อสนับสนุนการทัศนศึกษาดูงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 350 คน
1.4 เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสายใยรัก
2.กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ คือ กิจกรรมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพสนับสนุนวัสดุและอบรมเกษตรกร หลักสูตรพัฒนาศักยภาพดำเนินงานโครงการ ตำบลตลาดใหม่ อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง รวม 40 ราย


ผู้ได้รับประโยชน์ :

ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
สืบเนื่องจากเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศไทย ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมได้รับความเดือดร้อน ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย อาหาร สุขภาพอนามัย และการทำมาหากิน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได้เสด็จเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และอ่างทอง พร้อมทั้งมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารขึ้น ในพื้นที่ 6 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และปทุมธานี เพื่อสนองแนวทางพระราชทานการทำงานในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ และชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดงานโครงการฟื้นฟูเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวขึ้น ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2549 ณ วัดยางทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
ผลการดำเนินงาน ดังนี้
1) ด้านสุขภาพอนามัย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพอนามัยประชาชนผู้ประสบภัย โดยจัดคลินิกทันตกรรม และคลินิกตรวจรักษา นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งประชาชนมีปัญหาความเครียดจากบ้านเรือน พื้นที่ทำกิน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขัง 2) ด้านอาหาร พระราชทานครัวสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และดำเนินการเปิดครัวเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนที่เดือดร้อน จนกว่าสภาวะน้ำท่วมกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยชุมชนร่วมกันประกอบอาหารวันละ 2 มื้อ คือ มื้อเที่ยง และมื้อเย็นแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างเพียงพอและทั่วถึงทั้ง 8 หมู่บ้าน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2549 เป็นต้นมา ต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะปกติ
3) ด้านฟื้นฟูความเป็นอยู่ของครอบครัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานกำลังพลทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เพื่อให้การสนับสนุนและบริการทำความสะอาดบ้านเรือน และสถานที่สาธารณะในชุมชน นอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ได้นำนักศึกษามาช่วยซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในบ้าน และเครื่องจักรกลการเกษตร
4) ด้านอาชีพ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้บริการคลินิกเกษตร 8 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช ดิน ประมง ปศุสัตว์ ชลประทาน สหกรณ์ บัญชี และจัดรูปที่ดิน นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมให้บริการด้วย โดยให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตรแก่เกษตรกร มีการแจกวัสดุการเกษตร ต้นพันธุ์พืช วัสดุปรับปรุงบำรุงดิน บริการปรึกษาแนะนำ และรักษาโรคปศุสัตว์ โรคสัตว์น้ำ แจกเอกสารให้ความรู้การเกษตรต่าง ๆ แจกข้าวสาร และอื่นๆ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอ่างทอง และกระทรวงแรงงานฯ ได้ให้การอบรมวิชาชีพ 8 สาขา เช่น การประกอบอาหารไทย นวดแผนไทย ตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น
5) กิจกรรมอื่น ๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 1,000 ถุง ธ.ก.ส. แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคาถูก
ทั้งนี้ ความต้องการที่จะให้ทางราชการช่วยเหลือเร่งด่วน เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ ช่วยค่าซ่อมแซมบ้าน ช่วยพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และปัจจัยการผลิตอื่นๆ ช่วยเงินลงทุน ช่วยด้านอาหารและยารักษาโรค เงินชดเชยความเสียหาย และซ่อมถนน
 

ความสำเร็จของโครงการ :

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงมีความห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอ่างทอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “ครัวสายใยรักแห่งครอบครัวในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ” ขึ้น โดยได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2553 – 9 พฤศจิกายน 2553 ณ ศาลาวัดพิจารณ์โสภณ ตำบลโผงเผยง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง แจกจ่ายให้แก่ราษฎร จำนวน 1 มื้อ วันละ 1,045 กล่อง จำนวน 1,045 ครัวเรือน

การนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อเป็นทุนการเริ่มต้นจัดตั้งครัวสายใยรักแห่งครอบครัวในครั้งนี้ สำหรับการให้ความช่วยเหลือ ได้มีราษฎรในพื้นที่ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จำนวน 1,045 คน ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นำความปลาบปลื้มให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอป่าโมกเป็นอย่างยิ่ง และการดำเนินการครัวสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในครั้งนี้ นายสมพิศ พูลสวัสิดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และชาวบ้านในตำบลโผงเผงได้เข้ามาร่วมในการทำอาหารเพื่อแจกให้กับประชาชนในครั้ง
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นต่อปวงพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นลำดับมาโดยตลอด อีกทั้งยังถือว่าเป็นต้นแบบของการดำเนินงานของหน่วยงานราชการในลักษณะบูรณาการในชุมชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง

 
   


ที่มาของข้อมูล :
1.โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว 
2.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอ่างทอง
3.สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
4.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………

 ที่อยู่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. โทรศัพท์ 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4, 0-2940-5556 - 9

 

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.