โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ณ บ้านกระเจา
จังหวัดบุรีรัมย์


พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
แนวพระราชดำริ :

เมื่อ 7 พ.ย.2546 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ทรงเสด็จ ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บ้านบุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายธงชัย อนันตกูล) , ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ (นายสหัส บุญญาวิวัฒน์) , ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี (พลตรีวิบูลศักดิ์ หนีพาล) และคณะรับสนองพระราชเสาวนีย์ "ให้พัฒนาอาชีพ ราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยจัดหาแปลงตัวอย่าง จัดระบบการทำฟาร์มให้ราษฎรมีงานทำ มีรายได้ และเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ในการทำการเกษตรโดยเน้นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำไร่นาสวนผสม และเกษตรทฤษฎีใหม่" หลังจากนั้น วันที่ 25 พ.ย. 2546 หน่วยงานราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ โดยมี ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จ.นม. (นายอดุลเดช สุทธิสิงห์) เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจากผลการประชุมลงมติเห็นชอบให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตบุรีรัมย์ 1 พืชสวน) เป็นผู้รับผิดชอบในการร่างแผนดำเนินงานและปฏิบัติงานการจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ขึ้น

ต่อมาในเดือน พ.ค.1547  ได้เริ่มดำเนินการจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ  ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ บ.กระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อตอบสนองพระราชดำริดังกล่าว โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก คือ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตบุรีรัมย์ กรมวิชาการเกษตร และมีหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ , อำเภอกระสัง ,  กองกำลังสุรนารี ,  และกองพันทหารราบที่  4  กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งได้ดำเนินงานสำเร็จไปในระดับหนึ่ง  

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพระสกนิกร ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้น ยากจน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง และกระทบกับภัยธรรมชาติ มีความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล โดยได้เสด็จเยี่ยมราษฎร และทรงมีพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น โดยทรงมีพระราชดำริจัดทำโครงการเรียกว่า"โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" โดยกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 
 
ที่ตั้งของโครงการ : ์โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกระเจา อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
   
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการช่วยเหลือ การศึกษาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงโครงการ
2. เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา
3. เพื่อสนับสนุนอาชีพ สร้างแรงงานแลสร้างรายได้ให้กับราษฎรอย่างยั่งยืนโครงการฟาร์มตัวอย่างจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างอาชีพ และฝึกอาชีพด้านต่างๆให้กับราษฎร ฝึกการเลี้ยงไหม เลียงโค-กระบือ ปลูกพืชสวน เพาะเห็ด เลี้ยงปลา รวมทั้งการจัดการแปลงหญ้าเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ให้มีความยั่งยืนของโครงการ สภาพพื้นที่ในโครงการเป็นดินร่วนปนทรายและบางจุดเป็นดินเหนียวเครื่องจักรปฏิบัติบัติงานไม่ค่อยได้

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :
- เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
- ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตบุรีรัมย์
- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  3
- กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23  
- สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 
 

ลักษณะโครงการ :

เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการ แหล่งการจ้างงาน แหล่งผลิตอาหาร ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง ด้านปศุสัตว์ปัจจุบันมีกิจการเลี้ยงโค-กระบือ,สุกร,ห่าน เป็ดเทศ,ไก่ต๊อก, ไก่พื้นเมือง, ไก่สามสยาม, และปีงบประมาณ 2552 จะมีกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มเติม


ผู้ได้รับประโยชน์ :

พื้นที่ที่ดำเนินการ และหมู่บ้านใกล้เคียง ก่อให้เกิดการจ้างงานให้แก่ราษฎรในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 คน จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า   25,000 บาท / ราย / ปี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า  200 ราย/  ปี  เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ ทำให้คุณภาพชีวิตราษฎรดีขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า  1,000 ไร่ 


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2553 ปีงบประมาณ 2552 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ได้เข้าทำการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าภายในโครงการฯ เพื่อไถ/พรวนปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ เพื่อผลิตหญ้าเลี้ยงสัตว์พื้นที่ 50 ไร่ โดยการใช้รถแทรคเตอร์ของทางสถานีฯ 1 คัน พร้อมพนักงานขับ 1 คน ดำเนินการไถ 2 ครั้ง พรวน 1 ครัง แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของฟาร์มฯ คอยดูแล เกษตรกรและบุคคลทั่วไปจะได้ประโยชน์คือ การเข้ามาศึกษาดูงานและศึกษาเรียนรู้ภายในฟาร์ม เรียนรู้ด้านพืชอาหารสัตว์ ชนิดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การจัดการ วิธีการปลูก รวมถึงการดูแลรักษาแปลงให้ให้ยั่งยืน สภาพแปลงหญ้าที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์เข้ามาดูแลของโครงการ  
 

ความสำเร็จของโครงการ :

ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมวางแผนพัฒนารับสนองพระราชดำริโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอาหารให้กับประชาชนและพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าและน้ำ

โดยนายสันทัด จัตุชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด เพื่อวางแผนในการพัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งอยู่บริเวณ บ.กระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง มีเนื้อที่กว่า 900 ไร่ ทำประโยชน์ไปแล้วกว่า 400 ไร่ ให้มีความเจริญก้าวหน้าสนองพระราชดำริ นายสันทัดกล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบุ ต.ลำดวน ได้มีพระราชดำริให้พัฒนาอาชีพราษฎรให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการจัดหาแปลงตัวอย่างสร้างระบบการทำฟาร์มให้ราษฎรมีงานทำ มีรายได้ และเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ในการทำการเกษตร โดยเน้นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำไร่สวนผสม และเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการฟาร์มตัวอย่างในองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ เป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าและน้ำ โดยทุกภาคส่วนพร้อมรับสนองพระราชดำริ ร่วมกันพัฒนาโครงการให้เกิดความก้าวหน้า ให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 
   


ที่มาของข้อมูล :
1. กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23
2. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ 

ที่อยู่
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ โทรศัพท์ 044-611 249

 

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.