โครงการฝายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดพังงา

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :

สภาตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ได้มีหนังสือถึงอำเภอกะปง แจ้งให้โครงการชลประทานพังงาทราบ ตามหนังสือของอำเภอกะปง ที่ พง 0216/421 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535 แจ้งว่าราษฎรในเขตตำบลเหล มีความเดือดร้อนในด้านน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ รวม 6 หมู่บ้าน จำนวน 450 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 2,000คนเศษ และโครงการชลประทานพังงาได้พิจารณาโครงการเบื้องต้นแล้ว เห็นว่าต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูง ควรจัดเข้าแผนงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง

ในปี 2536 นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนั้น ได้รับเรื่องร้องขอของราษฎรตำบลเหล และแจ้งให้โครงการชลประทานพังงา (ตามหนังสือที่ พณ.พิเศษ 2536/036 ลงวันที่ 30 เมษายน 2536) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของโครงการดังกล่าว และให้เสนอแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการนี้ เพื่อช่วยเหลือราษฎรโดยด่วนต่อไป

ต่อมาได้มีหนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ที่ รล 0005/16346 ลงวันที่ 23 กันยายน 2538 เรื่องขอพระราชทานสร้างฝายน้ำล้นพร้อมท่อส่งน้ำ โครงการฝายคลองทับยาว ความว่า นายดำริ แจ่มฟุ้ง ประธานสภาตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา และราษฎร จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทางราชการ ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมท่อส่งน้ำฝายคลองทับยาว เพื่อเก็บกักน้ำไว้สำหรับราษฎรใช้อุปโภค–บริโภคและทำการเกษตร โดยราชเลขาธิการได้แจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และสำนักงาน กปร. ได้แจ้งให้สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องร้องขอความเป็นไปได้ และความเหมาะสมในการก่อสร้างตามที่ราษฎรได้ขอพระราชทานไว้
 
 
ที่ตั้งของโครงการ : บ้านนกฮูก (บ้านทับยาว) หมู่ที่ 1 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา หรือพิกัดที่ 47 PMK 448-638 ตามแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ลำดับชุดที่ L 7017 ระวางที่ 4626II
   
วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ ในฤดูฝน ประมาณ 1,500 ไร่ และฤดูแล้งประมาณ 1,500 ไร่
2. เพื่อช่วยเหลือในด้านการอุปโภค – บริโภคของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ (ท้องที่ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา) จำนวน 6 หมู่บ้าน 450 ครอบครัว ประชากรประมาณ 2,000 คน
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ลำน้ำคลองทับยาว
4. ราคาค่าก่อสร้างโครงการฝายคลองทับยาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ไม่รวมค่าจัดซื้อที่ดิน) รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 52,069,776.15 บาท
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2540 เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540 และก่อสร้างงานจนแล้วเสร็จ 100 % ในเดือนกันยายน  2540

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

1.จังหวัดพังงา
2.องค์การบริการส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 3.สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
4.โครงการชลประทานพังงา สำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน

 

ลักษณะโครงการ : กิจกรรมงานก่อสร้าง
1. หัวงานโครงการเป็นฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝายกำแพงตั้ง รหัส 102 ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบหมายเลข 149511-23
2. ระบบท่อส่งน้ำ รหัส 219 จำนวน 2 สาย ความยาวรวม 17,220 ม. แยกเป็น
1) ท่อส่งนำสายใหญ่ ความยาว 13,220 ม. ประกอบด้วย ท่อเหล็กเหนียว ขนาด ?300 มม. ยาว 700 ม.
- ท่อซีเมนต์ใยหิน ชั้น 20 กก./ตร.ซม. ขนาด ? 300 มิลลิเมตร ยาว 4,900 เมตร
- ท่อซีเมนต์ใยหิน ชั้น 20 กก./ตร.ซม. ขนาด ? 250 มม. ยาว 4,900 ม.
- ท่อซีเมนต์ใยหิน ชั้น 20 กก./ตร.ซม. ขนาด ? 200 มม. ยาว 940 ม.
- ท่อซีเมนต์ใยหิน ชั้น 20 กก./ตร.ซม. ขนาด ? 150 มม. ยาว 1,360 ม.
- ท่อซีเมนต์ใยหิน ชั้น 20 กก./ตร.ซม. ขนาด ? 100 มม. ยาว 420 ม.
2) ท่อส่งน้ำสายแยกขวา ความยาว 4,000 ม. ประกอบด้วย ท่อซีเมนต์ใยหิน ชั้น 20 กก./ตร.ซม. ขนาด ? 250 มม. ยาว 2,300 ม.
- ท่อซีเมนต์ใยหิน ชั้น 20 กก./ตร.ซม. ขนาด ? 200 มม. ยาว 1,300 ม.
- ท่อซีเมนต์ใยหิน ชั้น 20 กก./ตร.ซม. ขนาด ? 150 มม. ยาว 400 ม.
3) อาคารประกอบท่อส่งน้ำ จำนวน 151 แห่ง ประกอบด้วย ตอม่อรับท่อส่งน้ำ จำนวน 26 แห่ง
- Blow Off Structure จำนวน 21 แห่ง
- Air Valve จำนวน 27 แห่ง
- บ่อพักน้ำ จำนวน 10 แห่ง
- อาคารจ่ายน้ำทางเดียว จำนวน 56 แห่ง
- อาคารจ่ายน้ำสองทาง จำนวน 8 แห่ง
- บ่อพัก Gate Valveจำนวน 3 แห่ง ก่อสร้างตามแบบหมายเลข 211852

ผู้ได้รับประโยชน์ :

ราษฎรในพื้นที่บ้านนกฮูก (บ้านทับยาว) หมู่ที่ 1 ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงาและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ : ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2540 เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน 2540 และก่อสร้างงานจนแล้วเสร็จ 100 % ในเดือนกันยายน 2540
ในการก่อสร้างหัวงาน ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝานสูง 2.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร ระบบส่งน้ำ เป็นท่อส่งความยาวรวม 17,220 เมตร
ปี 2547 ปรับปรุงขยายแนวท่อส่งน้ำความยาว 3,000 เมตร
ปี 2548 ขยายแนวท่อส่งน้ำความยาว 500 เมตร
 

ความสำเร็จของโครงการ :

1. ราษฎรบริเวณพื้นที่โครงการในเขตท้องที่ตำบลเหล จำนวน 6 หมู่บ้าน 439 ครอบครัว ประชากรประมาณ 2,000 คน ได้รับประโยชน์โดยตรงโดยนำน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร
2. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจประจำหมู่บ้าน
3. ป่าไม้บริเวณต้นน้ำปัจจุบันมีสภาพสมบูรณ์ดี ป่าไม้จะช่วยซึมซับน้ำ และค่อย ๆ ปล่อยน้ำออกมา ทำให้ลำน้ำดังกล่าวมีน้ำไหลตลอดปี ราษฎรผู้ใช้น้ำจะเกิดการหวงแหนป่าต้นน้ำซึ่งจะเป็นการช่วยอนุรักษ์ป่าและลำน้ำ

 
   


ที่มาของข้อมูล :
1.สำนักชลประทานที่ 1 – 17
2.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพังงา

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………

ที่อยู่
…………………………………………………………………………

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.