โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านโหง่นขาม-บ้านดงนา
จังหวัดอุบลราชธานี

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
แนวพระราชดำริ :

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาน้ำให้ราษฎรในการอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งให้พิจารณาดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้น

 
 
ที่ตั้งของโครงการ : บ้านโหง่นขาม, บ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
   
วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรในการอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้น
3. เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

1. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
2. กองทัพภาคที่ 2
3. กรมทหารราบที่ 6
4. จังหวัดอุบลราชธานี

 

ลักษณะโครงการ :

ป่าดงนาทาม เป็นป่าในพื้นที่ของเขตจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่อยู่บริเวณทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 130 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศอยู่ทั่วไป เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 
 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ป่าดงนาทาม ที่บ้านโหง่นขามและบ้านดงนา อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี พระองค์ได้ทราบถึงความยากจน และด้อยโอกาสในการรับบริการต่างๆ ของราษฎร อีกทั้งมีความยากลำบากในการเดินทางติดต่อกับสังคมภายนอก มีรายได้ในการครองชีพต่ำ มีปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และโภชนาการ รวมทั้งขาดโอกาสในการศึกษา จึงได้มีรับสั่งกับหัวหน้าส่วนราชการที่เฝ้ารับเสด็จฯ ในขณะนั้น ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชดำริฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 มีมติให้จัดตั้ง “โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี” ขึ้น โดยมีพ.อ.พิเชษฐ์ วิสัยจร ผบ.ร.6 ในขณะนั้นเป็น หัวหน้าโครงการฯ มีระยะเวลาดำเนินการตามแผนงาน 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2540 – 2542โดยกรมทหารราบที่ 6 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกำลังพลเข้าปฏิบัติงานและได้รับอนุมัติให้ดำเนิน โครงการต่อจนถึงปัจจุบัน โดยมี พ.อ.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม เป็นหัวหน้าโครงการฯ ภารกิจ มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดประสงค์ที่สำคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต, การพัฒนาอาชีพ, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตามแผนงานหลัก 3 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. แผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. แผนงานรักษาความมั่นคงปลอดภัย    
หมู่บ้านในความรับผิดชอบ จำนวน 17 หมู่บ้าน โดยจัดลำดับความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย
1. หมู่บ้านหลัก จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโหง่นขาม, บ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ และบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
2. หมู่บ้านบริวาร จำนวน 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านซะซอม, บ้านคันท่าเกวียน, บ้านหนองผือ, บ้านทุ่งนาเมือง, บ้านนาโพธิ์ใต้, บ้านนาโพธิ์กลาง, บ้านนาโพธิ์เหนือ, บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม, บ้านหุ่งหลวง, บ้านพะเนียด, บ้านหนามแท่ง ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่และบ้านสะเอิงทอง, บ้านผาชัน, บ้านร่องคันแยง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี


ผู้ได้รับประโยชน์ :

ราษฎรในหมู่บ้านโหง่นขาม,บ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี หมู่บ้านพื้นที่ใกล้เคียง


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกร่วมกับกบในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงหมูหลุม การปลูกถั่วลิสงอินทรีย์ การปลูกไผ่หวานเลี้ยง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน จำนวน 400 แห่ง แบบกึ่งถาวร จำนวน 10 แห่ง แบบถาวร จำนวน 5 แห่ง และก่อสร้างฝายต้นน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเข้าสู่หมู่บ้านและพื้นที่การเกษตร จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 
 

ความสำเร็จของโครงการ :
ทำให้ราษฎรทั้งสองหมู่บ้าน จำนวน 210 ครัวเรือน ประชากร 800 คน มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ
โดยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร บ้านโหง่นขาม-บ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ในส่วนของงานด้านการประมง ท่านองคมนตรีได้ตรวจเยี่ยม – โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของเด็กนักเรียน (โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์) – โครงการเลี้ยงปลาดุกร่วมกับกบ ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายผลจากโรงเรียนไปสู่ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ - และโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ (ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ) โดยมีประมงจังหวัดอุบลราชธานี (นายสมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์) และคณะเข้ารับการตรวจเยี่ยม รายงานข่าวโดยนายสุนทร รุ่งเรือง ประมงอำเภอตระการพืชผล
 
   


ที่มาของข้อมูล :
1. เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาพตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)   
2. สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.