โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านทับศิลา ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :

บ้านทับศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านที่ถูกอพยพจากการสร้างเขื่อนท่าทุ่งนา เมื่อปี 2521 รัฐบาลได้มีนโยบายให้จังหวัดจัดหาที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพและอยู่อาศัยให้ แก่ราษฎรรวมทั้งพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง ซึ่งมีราษฎรอพยพมาอยู่จำนวน 300 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่อยู่คาบเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เมื่อก่อนนั้นลำห้วยทับศิลามีปริมาณน้ำมากและไหลผ่านหมู่บ้านตลอดทั้งปี ราษฎรสามารถใช้น้ำสำหรับอุปโภค – บริโภคได้ตลอดทั้งปี แต่ปัจจุบันจะมีน้ำเฉพาะช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวเท่านั้น ส่วนฤดูแล้งน้ำจะขาดช่วงและหดแล้งไป ทำให้พื้นที่ป่าบริเวณนั้นเกิดความแห้งแล้ง ตลอดจนทำให้ราษฎรและสัตว์ป่ารับความเดือดร้อน ไม่มีแหล่งน้ำที่ใช้ในการดำรงชีพอย่างเพียงพอ นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำบ้านทับศิลาที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วจำนวนหลายแห่งก็ไม่ สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรั่วซึมปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว      
         
ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว ที่จะต้องพิจารณาน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชนท้องถิ่น ในการเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่พื้นที่ป่า สัตว์ป่า และชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป และจากการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 นายโกวิทย์ เพ่งวานิชย์ รองเลขาธิการ กปร. พร้อมคณะ, ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ, ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับศิลา เสนอให้ก่อสร้างฝายทดน้ำขนาดเล็ก (แบบขั้นบันได) ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งจะเข้าหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติในเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟู สภาพป่าต้นน้ำลำธาร ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องผ่านมติ ครม. วันที่ 8 มกราคม 2552 ประชุมร่วมกัน โดยให้กรมชลประทานพัฒนาแหล่งน้ำบ้านทับศิลา โดยปรับปรุงสระเก็บน้ำจำนวน 2 แห่ง (สระเก็บน้ำเดิม) ให้สามารถเก็บกักน้ำและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
ที่ตั้งของโครงการ : หมู่บ้านทับศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
   
วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการกัดชะพังทลายของดินในแหล่งต้นน้ำลำธารเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดิน บริเวณแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ตลอดจนเป็นการชะลอการไหลบ่าของน้ำและผิวดิน
3. เพื่อเป็นแนวกันไฟธรรมชาติ (แนวกันไฟเปียก) และลดความรุนแรงของไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
4. เพื่อกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภค – บริโภค ของมนุษย์ และสัตว์ป่า ตลอดจนการเกษตรกรรม
5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในชุมชนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 1. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
2. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา
3. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช4. กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 13
 

ลักษณะโครงการ :

1. ขุดสระเก็บน้ำ จุดที่ 2 (โรงเรียนบ้านทับศิลา) ขนาด 50.00 เมตร กว้าง 110.00 เมตร สูง 5.00 เมตร (ตามแบบหมายเลข สชป.13-กจ.-163, แบบประกอบหมายเลข 101229)
2. งานแผ่นวัสดุกันซึม CGL พร้อมติดตั้ง
3. งานป้ายทางเข้าโครงการ (ตามแบบ ผจค.6-002)
4. งานป้ายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ป้ายชื่อโครงการ) ตามแบบ 73588 , 73589


ผู้ได้รับประโยชน์ : 1. ราษฎรหมู่ 7 (บ้านทับศิลา) ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 81 ครัวเรือน ประชากร 420 คน พื้นที่รับประโยชน์ 1,365 ไร่ ได้มีน้ำไว้ในการอุปโภค – บริโภค
2. หมู่บ้านบริเวณข้างเคียงที่ไม่มีน้ำใช้ สามารถใช้รถบรรทุกนำน้ำไปใช้ได้ในช่วงฤดูแล้ง
3. เพื่อความชุ่มชื้นให้กับดินและสามารถทำให้ป่าไม้มีความเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :  
 

ความสำเร็จของโครงการ :
มื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553 พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านทับศิลา และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 13 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13 นายปรีชา จานทอง, ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา นายสุชิน จงสมสุข, ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง, ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ นายสุพจน์ คงสถิตย์ธรรม เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 13
 
   


ที่มาของข้อมูล : โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 7 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71100  

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………

เบอร์ติดต่อ: โทร.0-34-564-386 โทรสาร.0-34-564-387.

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.