โครงการฝายคลองย่าบน ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง
จังหวัดสตูล

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :

ตามที่นายสมจิตร มณีพรหม กำนันตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ในการก่อสร้างฝายประปาภูเขา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎร หมู่ที่ 3 และ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล สำนักราชเลขาธิการมีหนังสือแจ้ง อธิบดีกรมชลประทานได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทราบพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005/8503 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2542

 
 
ที่ตั้งของโครงการ :
หมู่ที่ 5 บ้านย่าบน ตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 พิกัด 47 NPH 052-809 แผ่นระวาง 4923 II (ระยะทางจากจังหวัดสตูลถึงหัวงานโครงการ ประมาณ 95 กม.) 
   
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 3, 5, 6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง ให้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ประมาณ 200 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ประมาณ 200 ไร่

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

1.โครงการชลประทานสตูล สำนักชลประทานที่ 16 กรมชลประทาน
2.จังหวัดสตูล

 

ลักษณะโครงการ :

สร้างฝายปิดกั้นลำน้ำคลองลำโลนน้อย เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝาย ยาว 25.00 ม. สูง 2.00 ม. สร้างระบบส่งน้ำโดยวางท่อส่งน้ำเป็นท่อ PVC และท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.25 , 0.20 และ 0.15 ม. ความยาวท่อ 13,490 ม. พร้อมสร้างอาคารประกอบระบบท่อส่งน้ำ โดยสร้าง MAN HOLE จำนวน 1 แห่ง, BLOW OFF จำนวน 31 แห่ง, AIR RELEASE VALVE จำนวน 32 แห่ง และสร้างถังกรองน้ำ-เก็บน้ำขนาดความจุ 50 ลบ.ม. จำนวน 15 แห่ง


ผู้ได้รับประโยชน์ : ีราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ประมาณ 200 ครัวเรือน และราษฎรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2543 และสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2544 โดยสร้างฝายทดน้ำ ความสูง 2 เมตร พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 13,490 เมตร ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3, 5, 6 เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุน สำหรับช่วยเหลือการอุปโภคบริโภค และช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก

 

ความสำเร็จของโครงการ :
สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และ 5 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ประมาณ 200 ครัวเรือน มีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภคตลอดปี สำหรับกิจกรรมต่อเนื่องมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 1 กลุ่ม มีจำนวนสมาชิก 100 ราย เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
   


ที่มาของข้อมูล :
1. กรมชลประทาน
2. ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 16

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………

ที่อยู่

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.