โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกี๋ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดสตูล

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ : สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
แนวพระราชดำริ :

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรพื้นที่ลุ่มน้ำแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตอุทยานแห่งชาติเชียงดาว โดยมี ฯพณฯ องคมนตรี นายพลกร สุวรรณรัฐ ตามเสด็จฯ ในการเสด็จฯ ครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการ “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงห้วยแม่เกี๋ยง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยเริ่มโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2546 เพื่อจัดระเบียบชุมชนบ้านห้วยแม่เกี๋ยง ตลอดจนฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ และทรงมีพระราชเสาวนีย์ที่เกี่ยวข้องกับการประมงดังนี้ “...ให้ศึกษาลำห้วยแม่เกี๋ยง มีสัตว์น้ำอะไรบ้างเพื่อหาทางนำมาปล่อยคืนความอุดมสมบูรณ์ของลำห้วยต่อไป...”
           
ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546 นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักพระราชวัง ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้เชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนและงบประมาณโครงการฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา และให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16 เป็นประธานคณะทำงานโครงการฯ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน และให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเชียงดาว เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ให้ดำเนินการขออนุมัติใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเชียงดาวต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เป็นการถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายต่อไป

 
 
ที่ตั้งของโครงการ : ์พื้นที่หมู่บ้านห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
   
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิประเทศ เพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ราษฎรไว้บริโภค
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้บริโภคในครัวเรือน
3. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งปลูกฝังและฝึกอบรมให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่
2. ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง
4. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
5. กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7
6. กรมพัฒนาที่ดิน
7. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 1
9. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่แฝก – แม่งัด
10. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
11. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
12. การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
13. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
14. อุทยานแห่งชาติเชียงดาว                         
15. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32

 

ลักษณะโครงการ :

1. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 100,000 ตัว
- ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 95,000 ตัว
- แจกพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 5,000 ตัว
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 20 ราย
3. ประมงโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง
4. ฝึกอบรมคณะกรรมการครูและนักเรียน จำนวน 10 ราย
5. ติดตามและแนะนำเกษตรกร จำนวน 10 ครั้ง


ผู้ได้รับประโยชน์ :

เกษตรกรในพื้นที่บ้านห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

จากการดำเนินงานของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน สามารถสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรในพื้นที่โครงการฯและบริเวณโดยรอบ โครงการฯได้ดำเนินการปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศ และสร้างฝายต้นน้ำ เพื่อดักตะกอนและชะลออัตราการไหลของน้ำตามลำห้วยทำให้มีการกระจายความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่

จากผลการดำเนินงานพบว่า สภาพป่าบริเวณโดยรอบเริ่มฟื้นคืนกลับมาหลังมีการปลูกป่าและพื้นที่สองฝั่งลำธารบนพื้นที่ต้นน้ำมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการสร้างฝายทำให้ความหนาแน่นของพันธุ์พืช ก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ด้านคุณภาพชีวิต โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยแม่เกี๋ยง เป็นแหล่งความรู้ทางด้านการเกษตรที่สูง ราษฎรนอกจากจะมีรายได้จากการทำงานกับโครงการฯ แล้วยังสามารถนำความรู้จากประสบการณ์การทำงานซึ่งเป็นการทำการเกษตรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไปใช้ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ทำให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ความสำเร็จของโครงการ :

ราษฎรในพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านเมืองนะ, หมู่บ้านนาศิริ, หมู่บ้านห้วยแม่เกี๋ยง, หมู่บ้านเจียจันทร์พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านห้วยแม่เกี๋ยง ตลอดจนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ ราษฎรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถนำความรู้ทางด้านการเกษตรไปใช้ในชีวิตประจำวันและดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

 
   


ที่มาของข้อมูล :
ส่วนโครงการพระราชดำริและความมั่นคง ( กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ),
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มผู้ใช้น้ำ …………………………………………………………………………

ที่อยู่

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.