โครงการชัยพัฒนา-กาชาดไทย-ศุภนิมิต บ้านบางหว้า
จังหวัดพังงา

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
แนวพระราชดำริ :

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ โดยพิจารณาการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ตกหล่น และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการเป็นหลัก ต่อมาสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือจากนางรุณีย์ อารีสวัสดิ์ ราษฎรบ้านทุ่งนางดำ หมู่ที่ 5 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ว่าตนและเพื่อนบ้านรวม 23 ครอบครัว ได้รับความเดือดร้อนจากคลื่นยักษ์สึนามิ แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดให้ความช่วยเหลือในด้านที่อยู่อาศัยถาวรและเครื่องมือทำกิน

จากนั้นสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้เดินทางเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอรายงานกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้พระราชทานพระราชวินิจฉัยให้ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรดังกล่าวโดยการหาพื้นที่เพื่อจัดสร้างบ้านพักถาวร รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องมือประกอบอาชีพพร้อมทั้งให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำประมงต่อไป
 
 
ที่ตั้งของโครงการ :

บ้านบางหว้า ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

   
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยถาวรและเครื่องมือทำกินแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากคลื่นยักษ์สึนามิ

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 1. มูลนิธิชัยพัฒนา
2. สภากาชาดไทย
3. มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย
 

ลักษณะโครงการ :

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และสภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม และจัดสร้างเป็นชุมชนตัวอย่าง มีการจัดสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานบ้านพักถาวร การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
รายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้
1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนาในการซื้อที่ดิน จำนวน 5 ไร่ รวมเป็นเงิน 485,925 บาท บริเวณบ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา เพื่อเตรียมการก่อสร้างบ้านพักถาวรจำนวน 23 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น
2. ประสานกับกลุ่มนายช่างชาวภูเก็ต เพื่อทำการออกแบบและก่อสร้างบ้านพักถาวร 23 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนนทางเดินในโครงการฯ ระบบบำบัดน้ำเสีย และขยะ ระบบระบายน้ำ ระบบประปา อาคารอเนกประสงค์และลานกีฬา เป็นต้น
3. ประสานความร่วมมือไปยังสภากาชาดไทย และมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย โดยแยกเป็น
     3.1 สภากาชาดไทยให้การสนับสนุนในด้านการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ
     3.2 มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การสนับสนุนในด้านการก่อสร้างบ้านพักถาวร จำนวน 23 หลัง
4. เริ่มดำเนินการก่อสร้างบ้านพักถาวรและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างบ้าน 23 หลัง แล้วเสร็จพร้อมให้ชาวบ้านเข้าอยู่ได้ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2548 โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค อาคารอเนกประสงค์และลานกีฬา
5. สนับสนุนเครื่องมือในการประกอบอาชีพที่จำเป็น เช่น เรือประมง อวน รวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเสริม เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำผ้ามัดย้อมและการทำน้ำยาล้างจาน เป็นต้น


ผู้ได้รับประโยชน์ : ราษฎรบ้านบางหว้า ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

1. การจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การจัดซื้อที่ดิน จำนวน 5 ไร่ และก่อสร้างบ้านพักถาวร จำนวน 23 หลัง รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และสภากาชาดไทย ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ
2. งานด้านการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ การสนับสนุนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ ที่จำเป็น เช่น เรือประมง อวน รวมถึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพเสริม
3. สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งกองทุนสนับสนุนโครงการนำร่องการทำประมงในกระชังหมุนเวียนแบบผสม ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมการเลี้ยงกุ้งมังกร และการเลี้ยงปลาในกระชัง ในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนตุลาคม โดยมีราษฎรในโครงการชัยพัฒนา – กาชาดไทย – ศุภนิมิต (บ้านบางหว้า) เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบันได้มีการจับผลผลิตสัตว์น้ำทั้งกุ้งมังกร และปลาแล้ว
4. สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน และดูแลรักษาพื้นที่โครงการฯ สำหรับการใช้งานสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ความสำเร็จของโครงการ :

การจัดตั้งหมู่บ้านโครงการชัยพัฒนา - กาชาดไทย - ศุภนิมิต (บ้านบางหว้า) โดยการจัดราษฎรเข้าพักอาศัยบ้านพักถาวรในโครงการฯ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้คัดเลือกราษฎรจากเกาะพระทอง เข้าพักอาศัยในหมู่บ้าน จำนวน 23 หลัง ซึ่งจากการตรวจสอบ การเข้าพักอาศัยของราษฎร พบว่า มีราษฎรเข้าพักอาศัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วบางส่วน

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้สำรองบ้านพักไว้ จำนวน 4 หลัง ซึ่งสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับอำเภอคุระบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากอำเภอคุระบุรี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคุระ และผู้แทนเจ้าหน้าที่และราษฎรในโครงการ เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกราษฎรที่จะเข้าพักอาศัยในบ้านพักที่ว่าง โดยการคัดเลือกจากผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สึนามิ  ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ และราษฎรที่เป็นคนจนที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่ อำเภอคุระบุรี นิเวศที่เหมาะสมและความหลากหลายทางชีวภาพ แก่สังคมของพืชและสัตว์ ตลอดจนนำความชุ่มชื้นมาสู่แผ่นดิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ได้นำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับฝาย เข้ามาบรรจุเป็นกิจกรรมหนึ่งในการฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้น น้ำลำธารให้ฟื้นคืนสภาพทางนิเวศที่ เหมาะสมต่อ  การเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ตั้งแต่ปี 2537 ในงบงานการจัดการลุ่มน้ำของกรมป่าไม้ (เดิม) ซึ่งหน่วยจัดการต้นน้ำทั่วประเทศ จำนวน 203 หน่วยทั่วประเทศ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำฝายต้นน้ำลำธาร ประเภทต่าง ๆ เป็นจำนวนมากจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2546)

 
   


ที่มาของข้อมูล : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก) มูลนิธิชัยพัฒนา

ที่อยู่.............................

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.