โครงการหมู่บ้านชัยพัฒนา – กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก)
จังหวัดพังงา

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
แนวพระราชดำริ :

พื้นที่บนเกาะพระทอง ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นพื้นที่แห่งหนึ่งที่ประสบภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิ บ้านเรือนราษฎร โรงเรียน สถานีอนามัย เรือประมงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพได้รับความเสียหาย พื้นที่บนเกาะได้ถูกคลื่นยักษ์พัดเข้าทำความเสียหายทั้งหมด สภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ไม้ยืนต้นล้มตาย บ่อน้ำบาดาลและบ่อน้ำตื้นที่ราษฎรได้ใช้ในการอุปโภค-บริโภคกลายเป็นแหล่งน้ำที่ไม่สามารถใช้ได้

นอกจากนี้ ราษฎรส่วนใหญ่ซึ่งมีอาชีพประมงพื้นบ้าน ยังมีความหวาดกลัวจากเหตุการณ์ที่ได้ประสบมาว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ราษฎรส่วนใหญ๋จึงไม่อยากกลับไปอยู่อาศัยในพื้นที่เดิมอีก ในช่วงที่ผ่านมาราษฎรได้อาศัยอยู่บริเวณบ้านพักชั่วคราวที่ส่วนราชการสร้างขึ้นให้ แต่ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะจัดหาพื้นที่ที่จะตั้งเป็นชุมชนถาวรได้ที่ใด เนื่องจากพื้นที่ที่อยู่บนฝั่งมีราคาแพงส่วนราชการไม่มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการได้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และสภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ โดยดำเนินการจัดสร้างเป็นชุมชนตัวอย่าง มีการจัดสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน บ้านพักถาวร การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการกิ่งอำเภอคุระบุรี แปลงที่ 3 กำหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 714 (พ.ศ.2517) ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งรัก หมู่ 6 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยดำเนินการเจรจาตกลงกับราษฎรที่ได้เข้าอาศัยทำกินอยู่จำนวน 5 ราย โดยการจ่ายค่าสินทดแทนในจำนวนเงินที่เหมาะสม รวมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อ และหลักฐานของราษฎรผู้ประสบภัยที่พร้อมที่จะเข้าอาศัยอยู่ในโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นราษฎรจากตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

 
 
ที่ตั้งของโครงการ :

บ้านทุ่งรัก หมู่ 6 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

   
วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ โดยดำเนินการจัดสร้างเป็นชุมชนตัวอย่าง มีการจัดสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน บ้านพักถาวร การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ราษฎรสามารถอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน  

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

 

ลักษณะโครงการ :

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ โดยแบ่งเป็นแผนงานหลัก 4 แผนงาน ดังนี้
1. แผนงานจัดสร้างที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและจัดระเบียบชุมชน
2. แผนงานพัฒนาสังคม ได้แก่ การส่งเสริมจริยธรรม การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาสุขภาพจิต การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนาสวัสดิการสังคม
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ได้แก่ อาชีพประมงพื้นบ้าน อาชีพการเกษตรในครัวเรือน การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนอาชีพในระยะยาว
4. แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียสู่ชุมชน และการปรับปรุงและพัฒนาสภาพพื้นที่ป่า


ผู้ได้รับประโยชน์ :

ราษฎรบ้านทุ่งรัก หมู่ 6 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

1. แผนงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
     1.1 การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยความรับผิดชอบของกรมการทหารช่างได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปได้ ดังนี้
          1) งานก่อสร้างบ้านพักถาวร และงานต่อเติมบ้านพักถาวร จำนวน 170 หลัง
          2) งานก่อสร้างถนนภายในโครงการฯ 
          3) งานก่อสร้างอาคารอำนวยการ 
          4) ก่อสร้างถนนลาดยางเข้าสู่โครงการฯ     
          5) งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
          6) งานก่อสร้างอาคารเรือนรับรอง
          7) งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
          8) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำฝน - ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดขยะด้วยวิธีธรรมชาติ 
          9) งานก่อสร้างทางเชื่อมเข้าบ้านพัก ลานซักล้างและบ่อดักไขมัน จำนวน 170 แห่ง                                              
          10) งานก่อสร้างป้ายโครงการ 
     1.2 การก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน รับผิดชอบโดยกรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้แก่
          1) งานก่อสร้างระบบประปาส่งน้ำให้กับบ้านพัก 170 หลัง พร้อมก่อสร้างสระเก็บน้ำ 2 แห่ง และถังเก็บน้ำฝน การใช้งานไประยะหนึ่งได้เกิดสภาพปัญญาหาท่อน้ำและถังเก็บน้ำชำรุด ซึ่งต่อมา ได้ดำเนินการ โดยกรมทรัพยากรน้ำซ่อมแซมแล้ว
          2) งานจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโดยทำการขยายระบบท่อส่งน้ำจากโครงการฝายแม่นางย่อน                       
          3) งานเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 2 บ่อ เพื่อใช้ทำระบบประปาสำรองในโครงการฯ โดยภายหลังได้กลบบ่อที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายน้ำเค็ม
     1.3 งานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือและงานก่อสร้างท่าเทียบเรือ โดยกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ประกอบด้วย งานก่อสร้างท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างลานกองสินค้า และงานขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

ความสำเร็จของโครงการ :

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนโครงการกิ่งอำเภอคุระบุรี แปลงที่ 3 กำหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 715 (พ.ศ. 2517) ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งรัก หมู่ 6 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และมีราษฎรอาศัยทำกินโดยปลูกต้นมะม่วงหิมพานต์ไว้บางส่วนอยู่จำนวน 5 ราย พบว่าพื้นที่แปลงดังกล่าวอยู่ในเขตที่มีความเหมาะสมในการดำเนินงานจัดสร้าง และพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป โดยสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับกรมป่าไม้ดำเนินการเจรจาตกลงกับราษฎรที่ได้เข้าอาศัยทำกินอยู่จำนวน 5 ราย ซึ่งจ่ายอาสินทดแทนในจำนวนเงินที่เหมาะสม รวมทั้งได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อ และหลักฐานของราษฎรผู้ประสบภัยที่พร้อมที่จะเข้าอาศัยอยู่ในโครงการฯ ดังกล่าว เบื้องต้นมีราษฎรผู้ประสบภัยที่พร้อมที่จะเข้าอาศัยอยู่ในโครงการฯ ดังกล่าว ทั้งสิ้น 108 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นราษฎรจากตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา นอกจากนี้ในการออกแบบโครงการจะเตรียมพื้นที่เพื่อสามารถรองรับราษฎรที่เดือดร้อนเพิ่มได้อีกประมาณ 80 ครัวเรือน

การดำเนินงานในระยะต่อไป
1. ด้านการศึกษา ในบริเวณใกล้พื้นที่โครงการฯ มีโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทุ่งรัก ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนคุระบุรีพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยดำเนินการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน รวมทั้งการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน เพื่อรองรับเด็กนักเรียนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่โครงการฯ
2. ด้านสาธารณสุข บริเวณพื้นที่โครงการจะมีสถานีอนามัยแม่นางขาวและโรงพยาบาลคุระบุรี ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างสถานีอนามัยแม่นางขาวและพัฒนาศักยภาพการรักษา และการบริการให้ได้ตามมาตรฐาน ส่วนบริเวณอาคารอำนวยการในโครงการฯ จะจัดเป็นห้องพักพยาบาลสำหรับดูแลรักษาราษฎร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งสาธารณสุขจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ เพื่อให้การดูแลรักษา และให้คำแนะนำโรคต่างๆ ให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน
3. ด้านการฝึกอาชีพ  ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง การแปรรูปอาหารทะเล รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น การทำกะปิ กล้วยฉาบ มันฉาบ การทำผ้าบาติก เป็นต้น

 
   


ที่มาของข้อมูล : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร มูลนิธิชัยพัฒนา

ที่อยู่.............................

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.