โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งเหียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดราชบุรี

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งเหียงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.2/2195 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2546 ตามที่นายอนุชาติ เหี้ยมหาญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเหียง ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือขอพระราชทานความช่วยเหลือในการดำเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่บ้านทุ่งเหียงเพื่อช่วยเหลือราษฎร ตำบลด่านทับตะโก รวม 3 หมู่บ้าน ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตร

โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 นายอนุชาติ เหี้ยมหาญ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากรุณาในการดำเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่บ้านทุ่งเหียง เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลด่านทับตะโกรวม 3 หมู่บ้าน ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร และขอให้ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณา เห็นสมควรช่วยเหลือโดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งเหียง พร้อมระบบส่งน้ำ ขนาดทำนบดินสูง 20 เมตร ยาว 250 เมตร กว้าง 6 เมตร ขนาดความจุ 200,000 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งเหียงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
 
ที่ตั้งของโครงการ :

บ้านทุ่งเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

   
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตโครงการ  
2. เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมของราษฎร ในเขตพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพียงพอสำหรับทำการเกษตร
3. ปรับปรุงทางน้ำเพื่อรอรับน้ำฝนให้ลงมายังอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งเหียงสภาพทั่วไป สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงและลาดเชิงเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือเป็นลูกรัง

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 13

 

ลักษณะโครงการ :

กรมชลประทานได้ดำเนินงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งเหียง ขนาดความจุ 322,171 ลูกบาศก์เมตร โดยมีขนาดทำนบดินสูง 20 เมตร ยาว 250 เมตร กว้าง 6 เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2548 ส่วนระบบส่งน้ำกรมชลประทานได้ตั้งงบประมาณรองรับเพื่อดำเนินการในปี 2549


ผู้ได้รับประโยชน์ : ีราษฎรในตำบลด่านทับตะโก รวม 3 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรประมาณ 650 ไร่ ในตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
(1) เพื่อเก็บกักน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่การเกษตรมีปริมาณน้ำเพียงพอกับความต้องการของราษฎร
(2) เพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎร
(3) สภาพแวดล้อมได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
(4) ดินและน้ำได้รับการอนุรักษ์เพิ่มขึ้น
(5) ราษฎรมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น
(6) เป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศพื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝน 1,000 ไร่ ฤดูแล้ง 300 ไร่ จำนวนครัวเรือน 139 ครอบครัว

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งเหียง เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 และดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 ขณะนี้ (วันที่ 16 พฤษภาคม 2550) ระดับน้ำในอ่าง ฯ ยังไม่ได้ตามปริมาณที่พอเหมาะของความจุอ่าง เนื่องจากเป็นพื้นที่อับฝน ส่วนระบบท่อส่งน้ำอยู่ในระหว่างดำเนินการ

 

ความสำเร็จของโครงการ :

เมื่อดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ จะเกิดประโยชน์กับราษฎรในพื้นที่ จำนวน 3 หมู่บ้าน ประชากร 139 ครัวเรือน 1,010 คน ได้มีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค มีพืชผลทางการเกษตรส่งออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้ตลอดทั้งปี

 
   


ที่มาของข้อมูล : 1. ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. สำนักราชเลขาธิการ
3. สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน

ที่อยู่.............................

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.