โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต
จังหวัดสุรินทร

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริกับ พล ท.สนั่น มะเริงสิทธิ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 ให้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แทนการดำเนินการในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากอาจจะเป็นการทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ซึ่งทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือ และจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก  

 
 
ที่ตั้งของโครงการ :

ถนนเลี่ยงเมืองสุรินทร์ - ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

   
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นโครงการพระราชดำริในการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ ให้มีรายได้ มีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะทำการฝึกอาชีพให้กับราษฎร และเป็นแหล่งรวมศิลปาชีพทางอีสานใต้ เป็นสถานจัดแสดงผลิตภัณฑ์งานฝีมือ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม การแข่งขันงานฝีมือ และประกอบพิธีการต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 1. กองทัพภาคที่ 2
2. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
 

ลักษณะโครงการ :

จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกับกองกำลังสุรนารี จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ขึ้นบริเวณถนนเลี่ยงเมืองสุรินทร์ - ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ในเนื้อที่ 93 ไร่ เพื่อเป็นโครงการพระราชดำริในการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ ให้มีรายได้ มีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะทำการฝึกอาชีพให้กับราษฎร และเป็นแหล่งรวมศิลปาชีพทางอีสานใต้ไว้ที่ศูนย์แห่งนี้ ภายในศูนย์ฯ จะประกอบด้วย อาคารศูนย์ศิลปาชีพ ศาลาศิลปาชีพ ประจำจังหวัด 8 จังหวัด อาคารศาลาทรงงาน อาคารศูนย์ฝึก และพัฒนาอาชีพของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน


ผู้ได้รับประโยชน์ :

ราษฎรในพื้นที่ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และราษฎรในบริเวณใกล้เคียง


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

กองทัพภาคที่ 2 ได้ดำเนินการบริหารศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จากสมาชิกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเป็นแหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังให้บริการในการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพหลากหลายสาขา ได้แก่ ด้านเครื่องยนต์ขนาดเล็ก การตัดเย็บเสื้อผ้า วิทยาการเกี่ยวกับการปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ และขยายผลการพัฒนาการเกษตรตามแนว “ทฤษฎีใหม่” ให้แก่เกษตรกรบริเวณ รอบศูนย์ จำนวน 12 ราย รวมทั้งยังได้จัดหาวัสดุการเกษตร เช่น รถไถนาเดินตาม เพื่อให้สมาชิกศิลปาชีพยืมหมุนเวียนใช้ประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย

 

ความสำเร็จของโครงการ :

-

   


ที่มาของข้อมูล : 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
2. เว็บไซต์ สุรินทร์ร้อยแปดดอทคอม 257/15 หมู่ 19 ต. นอกเมือง อ. เมือง จ. สุรินทร์ 3200

ที่อยู่...สุรินทร์ร้อยแปดดอทคอม โทร 086-6482524, 087-8735456 Email : doktup@gmail.com , Msn: doktup@hotmail.com

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.