โครงการท่อระบายน้ำบึงกะติง
จังหวัดยะลา

พระราชดำรที่ตั้งโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ

ลักษณะโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ

ความสำเร็จของโครงการ ประมวลภาพโครงการ

   
พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
แนวพระราชดำริ :

ด้วยนายซาการียา มากาแต นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการ ที่ ยล. 73003/22 ลงวันที่ 30 มกราคม 2547 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านพงยามู และบ้านเงาะกาโป หมูที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งประสบปัญหาความขาดแคนน้ำสำหรับทำการเกษตร นั้น
สำนักชลประทานที่ 16 ร่วมกับโครงการชลประทานยะลา และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ แล้ว เห็นว่ามีลู่ทางที่จะให้ความช่วยเหลือได้ โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำบึงกะติง พร้อมระบบคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

    
 
ที่ตั้งของโครงการ : ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
   
วัตถุประสงค์โครงการ :

จัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่นาประมาณ 400 ไร่ ในเขตพื้นที่บ้านพงยามู และเงาะกาโป หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ให้มีน้ำใช้สำหรับการทำนาได้อย่างพอเพียง

   
หน่วยงานผู้ดำเนินงาน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

กรมชลประทาน , จังหวัดยะลา

 

ลักษณะโครงการ :

คลองเงาะบันตง มีต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาเจาะบันตัง ไหลผ่านบึงกะติงแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานี ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี บึงกะติงเป็นบริเวณที่ราษฎรร้องขอโครงการ อยู่ห่างจากต้นน้ำประมาณ 6.0 กิโลเมตร มีขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 400 เมตร เนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ สถานภาพการพัฒนา กรมประมงได้ทำการขุดลอกบึงกะติงบางส่วนเพื่อเลี้ยงปลา ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ได้ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 x 1.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร เพื่อระบายน้ำช่วงน้ำหลาก แต่มีขนาดไม่เพียงพอ ทำให้น้ำไหลล้นทำนบดิน และกัดเซาะทำนบดินได้รับความเสียหาย จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ ประกอบกับระบบส่งน้ำเดิมเป็นคลองดิน ซึ่งราษฎรได้ดำเนินการขุดกันเองมีความยาวประมาณ 1,500 เมตร ปัจจุบันมีสภาพวัชพืชปกคลุมและมีระดับต่ำกว่าระดับท้องนา จึงไม่สามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่ทำนาได้

รายละเอียดโครงการ
                -  ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

                -  ก่อสร้างท่อระบายน้ำบึงกะติง  หมู่ที่  3  ตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  ขนาด  2 - ? 2 x 2  ม. 

                -  ท่อระบายน้ำปากคลอง  ขนาด  ?  0.60  เมตร

                -  คลองส่งน้ำ  U-SHAPE ความยาว 870 เมตร พร้อมอาคารประกอบ

                -  คันกั้นน้ำ  ความยาว  360  เมตร

                -  ขุดลอกบึงกะติง  และคลองระบายน้ำ


ผู้ได้รับประโยชน์ :

ราษฎรในบริเวณ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และบริเวณใกล้เคียง


ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :

ดำเนินการก่อสร้างและแล้วเสร็จในปีงบประมาณ  2551 งบประมาณ 15,319,000  บาท

 

ความสำเร็จของโครงการ :

สามารถส่งน้ำเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือนที่นาประมาณ 400 ไร่ ในเขตพื้นที่บ้านพงยามู และเงาะกาโป หมู่ที่ 3 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ให้มีน้ำใช้สำหรับการทำนาได้อย่างพอเพียง

   


ที่มาของข้อมูล :
http://www.yala.go.th/www/King_Project/index.php?option=com_content&view=article&id=71
http://www.rid.go.th/royalproject/index.php?option=com_content&view=article&id=450:2009-09-08-07-04-50&catid=76:2009-05-04-07-31-47&Itemid=9

 Copyright 2010 - Office of The Royal Development Projects Board. All rights reserved.