• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ สำนักงาน กปร. ได้ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการใช้พลังงานความเย็นทางการเกษตร บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เพื่อร่วมสนองพระราชดำริในครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้บริหารบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัดให้การต้อนรับและเยี่ยมชมโครงการฯ

            จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี ได้บรรยายความเป็นมาของโครงการ ซึ่งโครงการนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กปร. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัดและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ในการศึกษา ทดลอง และวิจัย เทคโนโลยีการปลูกพืชเมืองหนาวที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ทิวลิป โบตั๋น และได้นำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการผลิตทิวลิปในระบบไฮโครโปนิกส์ ซึ่งเป็นการปลูกในระบบอัตโนมัติ เป็นการยกระดับกระบวนการผลิตทางการเกษตรให้เข้าสู่ Thailand 4.0 นับเป็นโรงเรือนต้นแบบแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ใช้นวัตกรรมการผลิตไม้ดอกที่ทันสมัยด้วยพลังงานความเย็นจาก LNG