สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2536 ความว่า ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ในลุ่มน้ำคลองสวนหมาก อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดกำแพงเพชร โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพรเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองสวนหมาก ที่กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองไพร ขนาดความจุ 14.358 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2560 ปัจจุบันสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก การอุปโภคบริโภคของราษฎรและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่โครงการ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง และตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน รวมทั้งสิ้น 9,600 ไร่ และส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง 4,500 ไร่ ยังผลให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่ชุมชนริมสองฝั่งคลองสวนหมาก ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.