• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

 

                   วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ ได้เดินทางไปประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง (รายชื่อตามเอกสารแนบ)

               นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับและรายงานถึงเหตุผลความจำเป็นของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสระแก้วได้

               นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ต้องติดตามและขับเคลื่อนโครงการในเขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวน ๑๑ โครงการ และมีโครงการอื่นๆเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีก ๓ โครงการ พร้อมทั้งโครงการที่พบระหว่างการติดตามและขับเคลื่อนในพื้นที่ภาคกลางอีก ๒ โครงการ

         ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ รายงานความก้าวหน้าและปัญหา อุปสรรค ของแต่ละโครงการ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ให้บังเกิดประโยชน์กับราษฎรโดยเร็ว ทั้งนี้ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโรงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ มีข้อคิดเห็นในที่ประชุม ดังนี้

          ๑. ครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อราษฎรในพื้นที่ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม อ่างเก็บน้ำได้ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติตาพระยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัวแดง ที่มีจำนวนน้อยและใกล้จะสูญพันธุ์ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะ กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาหาแนวทางในการ ศึกษา วิจัย การเพาะเลี้ยง วัวแดง ให้มีจำนวนมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดการสูญพันธุ์

         ๒. ควรนำแนวทางในการดำเนินงานของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน เช่นมีการปลูกป่าทดแทน การฝึกอบรมอาชีพ รวมทั้งมีการอพยพสัตว์ป่า และติดตามผลจากการอพยพอย่างใกล้ชิด

         ๓. หากอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนแล้วเสร็จ กรมชลประทานควรพิจารณาหาแนวทางในการผันน้ำเพิ่มเติมไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าภายในอ่างในปริมาณน้อย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิม

         ๔. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับประชาชน เกี่ยวกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน ซึ่งกังวลเกี่ยวกับการก่อสร้างอ่างที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า ให้มีความเข้าใจว่า อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน สามารถส่งผลประโยชน์ต่อราษฎรเป็นจำนวนมาก และในเรื่องของผลกระทบต่อสัตว์ป่านั้น หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางแก้ไข และป้องกันเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้ว

        ๕. ในอนาคตหากมีความเป็นไปได้ กรมชลประทาน จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรศึกษา หาแนวทางในการนำน้ำจากลุ่มน้ำพระปรงที่มีปริมาณน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก เชื่อมต่อมายังลุ่มน้ำห้วยสะโตนเพิ่มเติม

        ๖. ในช่วงที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างและยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ นั้น จังหวัดสระแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่ราษฎรในระยะเร่งด่วน

 

ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแซร์อออันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

----------------cd-----------------

              เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแซร์อออันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ)กรมชลประทาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมราษฎรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

 

            ในการนี้ นายณัฎฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร กล่าวต้อนรับและรายงานถึงปัญหาสภาพภัยแล้งและความจำเป็นของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแซร์ออฯ และนายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน รายงานถึงรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแซร์ออฯ

 

          จากนั้น พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการ ฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแซร์ออฯ และพบปะราษฎรผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะขององคมนตรี

๑. ขอขอบคุณกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเร่งรัดการดำเนินโครงการ ซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก

๒. โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออฯ เป็นประโยชน์ต่อราษฎรอย่างมาก ดังนั้นหากโครงการแล้วเสร็จ ราษฎรในพื้นที่ต้องช่วยกันรักษาอ่างเก็บน้ำให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และใช้น้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

 

 

ตรวจเยี่ยมโครงการฝายบ้านแซร์ออและการขุดลอกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

----------------cd-----------------

 

             เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการฝายบ้านแซร์ออและการขุดลอกฯ โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมราษฎรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

             เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางและ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการฝายบ้านแซร์ออและการขุดลอกฯ โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายณัฐวุฒิ สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมราษฎรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร