สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ และคณะผู้บริหารสำนักงาน กปร. ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.