• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดการบรรยายให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8 ในหัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ” โดย รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร