สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานการประชุม การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

เพื่อรับทราบสรุปผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งจากการติดตามของคณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมามีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งสี่ภาครวม 88 โครงการ สามารถขับเคลื่อนโครงการโดยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง รวม 47 โครงการ อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 29 โครงการ และยังมีโครงการที่ต้องเร่งรัดอีก 13 โครงการ นอกจากนี้ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าจากการติดตามและขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการฯ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 14 โครงการ ซึ่งมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว จำนวน 11 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มากกว่า 132,000,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้กว่า 125,000 ไร่ สำหรับอีก 3 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะได้เร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อสร้างประโยชน์กับราษฎรต่อไป
นอกจากนี้ที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง รวมถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเก็บกักน้ำในลำน้ำ หนอง คลอง บึง ของโครงการพัฒนาพื้นที่สองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ให้บังเกิดประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรต่อไป

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.