สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒

 

 

โดยมอบกระเป๋าผ้า "สืบสาน รักษา ต่อยอด" พร้อมหนังสือ The Philosphy of Suffciency Economy, หนังสือ Living Natural Museum และหนังสือ The Royal Development Principles of His Majesty King Bhumibol Adulyadej จำนวน 1 ชุด เป็นของที่ระลึก