• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดการบรรยายให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8 ในหัวข้อ “การบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”โดย นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร