• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงาน กปร. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2562

โดยมี นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะทำงานฯ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาดิน ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการพัฒนาป่าไม้ ด้านการเกษตร และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง