สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ เดินทางไปร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เวลา 15.00 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. จำนวน 11 โครงการ และรับฟังสรุปผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้องคมนตรี และที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในการบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค ให้การดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อสืบสานพระราชปณิของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการต่างๆ เพื่อสร้างสุขให้กับราษฎร ต่อไป

                 จากนั้นเวลา 16.30 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมราษฎร โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรจำนวน 8 หมู่บ้าน ของตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภคบริโภค ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยในปี 2560 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยฯ ขนาดความจุ 2.235 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานภาพรวม 86.45 % ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 และเมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็จะสร้างประโยชน์ในการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรและพื้นที่การเกษตร จำนวน 8 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3 , 5, 7, 8, 10 และ 12 ของตำบลศรีถ้อย ซึ่งมีราษฎรรวมทั้งสิ้น 1,254 ครัวเรือน ประชากร 3,555 คน ส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน จำนวน 2,000 ไร่ และช่วงฤดูแล้ง 500 ไร่ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำรองในการประกอบอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากอีกด้วย

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.