สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวสังคม..นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่บ้านตอหลัง-ทรายขาว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ (ไทยโพสต์ วันที่ 09/05/2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่  9  พฤษภาคม  2562