สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวสังคม.....นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ สำนักงาน กปร. เป็นประธานการประชุมและหารือการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง และศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเองมาจากพระราชดำริ (ไทยโพสต์ วันที่ 11/05/2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่  11  พฤษภาคม  2562