สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวสังคม...นายพลากร สุวรรรัฐ องคมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯในด้านการบริหาร ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย (ไทยโพสต์ วันที่ 10/05/2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่ 10  พฤษภาคม  2562