สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวสังคม นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธิการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 07/05/2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่  7 พฤษภาคม  2562