สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวสังคม...นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิชาการ และนำเสนอแผนงานด้านวิชาการ (ไทยโพสต์ 13/05/2562)


หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่  13  พฤษภาคม  2562