สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตามเยาวชนอาเซียนเยือนถิ่นอีสาน ย่ำศูนย์ฯภูพานลอดอุโมงค์ลำพะยัง (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 09-02-2562)

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2562