สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 27 ธันวาคม 2561)


หนังสือพิมพ์มติชน  ฉบับวันที่  27  ธันวาคม  2561