สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 10-01-2561)


หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 9 มกราคม  2562