สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)

https://siamrath.co.th/n/288536