สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ภาพข่าว คณะเยาวชนดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 02-02-2562)

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์  ฉบับวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2562