สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สนองพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องคมนตรีติดตามโครงการพระราชดำริเขตพื้นที่ภาคเหนือ


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 4 กรกฎาคม 2562