• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก การนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.