สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สรุปพระราชกรณียกิจและพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

 เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

         เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๗ รวม ๑๑ แห่ง ซึ่งปีนี้โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร หมู่ที่ ๔ บ้านปากพลี ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. และข้าราชการพร้อมประชาชน เฝ้า ฯ รับเสด็จ

         โอกาสนี้ ได้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้น นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน ๑๐๐ ราย ต่อมา นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ

           จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมห้องพยาบาล การสาธิตการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ กิจกรรมห้องสมุด และการแสดงฟ้อนไทพวน พร้อมกับ ทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงผลงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต ๗ พื้นที่จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๑ โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต่างๆ ได้สอนให้นักเรียนนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูป และสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.