สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โครงการส่งเสริมการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และสระน้ำสาธารณะพระราชทานป่าชุมชนหนองเสม็ด ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.