สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 14.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านพะตี้หม่อโจ หมู่ที่ 6 บ้านพะตี้หม่อโจ ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

พระราชทานผ้าห่มและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน เสด็จเข้าภายในอาคารเรียน ลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัย และมุมหนังสือพระราชทาน และทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. นายวิกรม คัยนันทน์ ผู้อำนวยการพื้นที่ภาคเหนือ สำนักงาน กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.