• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายสิรินธร และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 67 ราย พระราชทานรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ จำนวน 10 ราย และพระราชทานพระราชดำรัส การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.