• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอก นวล คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี หมู่ที่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.