สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562

โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562

 

1. หลักการและเหตุผล

           สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนให้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกกระทรวง กรม หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งหลายอยู่แล้ว ดั้งนั้น การส่งเสริมให้บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ได้รับรู้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในด้านต่าง ๆ หลักการทรงงาน ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการนำไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ในการดำเนินการที่ผ่านมาสำนักงาน กปร. จึงได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนด้านศักยภาพและองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยได้มีการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.)

          โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน กปร. ได้จัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตร นบร. รุ่นที่ 8 และหลักสูตร พพร. รุ่นที่ 8 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรละ 50 คน รวม 100 คน จึงเห็นควรให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ประกอบกับสำนักงาน กปร. ได้จัดการอบรมมาแล้ว 7 รุ่น ทำให้มีผู้ผ่านการอบรมรวมแล้วประมาณ 700 คน ซึ่งผู้ผ่านการอบรมเหล่านี้ได้นำความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับการการศึกษาอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น และระหว่างหลักสูตร สำนักงาน กปร. จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งถึงปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยในการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

2. วัตถุประสงค์

        1. เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8 และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 8

        2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

3. กลุ่มเป้าหมาย

        ผู้บริหารของผู้สำเร็จการศึกษาอบรม รุ่นที่ 8 อดีตผู้บริหารของสำนักงาน กปร. ผู้บริหารของสำนักงาน กปร. ผู้บริหารของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งถึงปัจจุบัน จำนวนรวม 300 คน

 

4. วิธีการดำเนินการ วันเวลา และสถานที่

          4.1 วิธีการดำเนินการ ประกอบด้วย (รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ)

        - พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 8 จำนวน 100 คน

        - การให้แนวทางการดำเนินงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริตามพระราชปณิธานรัชกาล ที่ 10 โดยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี

        - การจัดนิทรรศการผลสำเร็จการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ ของผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร นบร. และ พพร. รุ่นที่ 8

        4.2 วันเวลา ใช้ระยะเวลา 2 วัน ในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอมรินทร์ปิ่นเกล้า ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

        - วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จัดนิทรรศการ บริเวณโถงหน้าห้องอมรินทร์ปิ่นเกล้า ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

      - วันที่ 14 ธันวาคม 2562 พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร นบร. และหลักสูตร พพร. รุ่นที่ 8 และการให้แนวทางการดำเนินงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริตามพระราชปณิธานรัชกาลที่ 10 โดยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี

         4.3 สถานที่ ห้องอมรินทร์ปิ่นเกล้า ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

 

5. งบประมาณ

          ใช้เงินกันงบประมาณ ประจำปี 2560 จำนวน 295,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

6. วิธีการประเมินผล

         6.1 มีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย

        6.2 ผู้เข้าร่วมงานมีความเห็นว่าโครงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนผู้เข้าร่วมงาน และมีความพึงพอใจในรูปแบบ การบริหารจัดการและประโยชน์ที่ได้รับในระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

         7.1 ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 8 มีความภูมิใจ เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในหน่วยงาน ต่อไป

        7.2 มีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเป็นการกระตุ้นและจูงใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ

        รองเลขาธิการ กปร. ที่ดูงานสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 

กำหนดการโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2562
ณ ห้องอมรินทร์ปิ่นเกล้า ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

---------------------------------------

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562

เวลา 08.00 – 08.30 น.               ลงทะเบียนและรับเอกสาร

เวลา 08.30 – 09.00 น.             - ผู้เข้ารับประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ นั่งประจำที่
                                           - ชี้แจงกำหนดการและซักซ้อมการรับประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ
เวลา 09.00 – 09.20 น.             - นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานในพิธี และผู้มีเกียรติที่รับเชิญ มาพร้อมกัน ณ ห้องอมรินทร์ปิ่นเกล้า 
                                          - นายวิชัย รูปขำดี สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานผล
การศึกษาอบรมหลักสูตรนัก 
                                                บริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
(นบร.) รุ่นที่ 8

                                         - นางสาวอุบลวรรณ หงส์วิทยากร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานผลการศึกษาอบรมหลักสูตร
                                             พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 8
เวลา 09.20 – 09.50 น.              ชมวิดีทัศน์โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ซึ่งจัดทำโดยผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นบร. รุ่นที่ 8 และหลักสูตร พพร. รุ่นที่ 8                    
เวลา 09.50 – 10.00 น.            - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                         - นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวรายงาน
เวลา 10.00 – 10.30 น.              ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม
เวลา 10.30 – 11.00 น.              รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 11.00 – 11.30 น.              ประธานกล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท และแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาตามแนวพระราชดำริตามพระราชปณิธานรัชกาลที่ 10
เวลา 11.30 – 12.00 น.             - ประธานในพิธีถ่ายภาพร่วมกับผู้สำเร็จการศึกษาอบรม (แต่ละหลักสูตร)
                                          - ประธานในพิธี ผู้บริหารสำนักงาน กปร. และผู้มีเกียรติรับเชิญมาเดินชมนิทรรศการ
เวลา 12.00 – 13.00 น.               เสร็จพิธี และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

---------------------------------------

 

หมายเหตุ 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

             2. การแต่งกายในพิธี

สำหรับผู้เข้าร่วมพิธี

           1) ข้าราชการพลเรือนและพนักงานส่วนท้องถิ่น แต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว

           2) ข้าราชการทหารหรือตำรวจ แต่งกายด้วยเครื่องแบบของต้นสังกัดแขนยาว

           3) นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 แต่งกายด้วยชุดสูทสากล

สำหรับแขกผู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

          1) แต่งกายด้วยชุดสากล หรือ ผ้าไทย